13 kwietnia 2014

13 kwietnia 2014

 NIEDZIELA PALMOWA

13 kwietnia 2014r.

Mt 21,1-11; Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66

Ref: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

 

Ponieważ trudno jest ogarnąć myślą i wyobraźnią całą Mękę Chrystusa, dlatego skupmy się tym razem na jednym aspekcie: na sądzie nad Jezusem i postawą osób, które przyczyniły się do Jego skazania. Przypatrzmy się uważniej arcykapłanom, uczonym w Piśmie, Piłatowi, Herodowi i tłumom ludu. To ich zmowa i nienawiść doprowadziły do ukrzyżowania Pana. Każdy z nich, w mniejszym czy większym stopniu jest za to odpowiedzialny. A może i my także? Motorem całej tej sprawy – rozjuszania nienawiści, oskarżenia, podburzania tłumu, lęku Piłata – byli faryzeusze i uczeni w Piśmie. Była to swego rodzaju elita polityczno-religijna ówczesnego Izraela. Nie sprawowali oni bezpośrednio władzy – ta należała do Wysokiej Rady, ale mieli wielki wpływ na decyzje, które tam zapadały i na opinię publiczną. To faryzeusze, wsparci autorytetem uczonych w Piśmie, rozpętali kampanię nienawiści przeciwko Jezusowi.  Powodem była ich pycha, żądza władzy i zadufanie w sobie. Byli to ludzie bardzo religijni i gorliwi, ale ich religijność nie była wiarą, lecz sposobem na wygodne życie. Jest to bardzo istotne i aktualne rozróżnienie. Wiara jest relacją między człowiekiem a Bogiem, w której człowiek ufnie poddaje się Bogu i pozwala Mu się prowadzić. Religijność to relacja między człowiekiem a innymi ludźmi, w której wykorzystuje się instrumentalnie Boga i mówienie o Nim, dla osiągnięcia swoich przyziemnych celów. Dla faryzeuszów sprawowanie duchowej władzy, rządu dusz, było ważniejsze niż pełnienie woli Bożej. Wszystko, co stanęło na przeszkodzie temu celowi, należało zniszczyć, nawet Boga. Każdy środek był do tego dobry: kłamstwo, oszczerstwa, przekupstwo, szantaż, propaganda, manipulacja tłumami. A wszystko w przekonaniu, że służy się dobrej sprawie – swojej władzy, która jest rzekomym wybawieniem dla mas. I nie byli oni wcale ostatnimi w historii. Inaczej przedstawia się sytuacja Piłata i Heroda. Ich władza była bezsprzeczna, potwierdzona autorytetem prawa i siły. Nie musieli uciekać się do podstępów, aby przeforsować swoje zdanie. Ich słowo miało moc ustawy, mogli samodzielnie decydować o faktach, ale nikt z nich nie wykorzystał swej władzy w dobrej sprawie. Piłat doskonale zdawał sobie sprawę z niewinności Jezusa i z gry faryzeuszów. Dał temu głośne i jednoznaczne świadectwo, ale zabrakło mu odwagi, aby swego zdania bronić przed atakami faryzeuszów i tłumów. Po prostu: stchórzył i skapitulował, dla świętego spokoju ustąpił. Być może uważał, że życie jednego człowieka jest za małą stawką, aby się męczyć lub narażać? Łatwiej jest zrobić wyjątek dla swoich zasad, przymknąć oko na niesprawiedliwość i ukrzyżować człowieka, niż opierać się naciskom fanatycznie i wrogo usposobionych prominentów, których wpływy mogą się kiedyś przydać. W ten sposób w całej historii ludzkości przegrano, czy raczej poświęcono albo sprzedano, wiele słusznych spraw. A tłumy? Właśnie: tłumy. Istotą tłumu jest to, że każdy, kto się w nim znajduje, wyrzeka się swej indywidualności i samodzielnego myślenia, rezygnuje ze swej osobistej wolności, godności, praw, zrzeka się odpowiedzialności, nie chce być sobą – za cenę kromki chleba lub igrzysk

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 12 kwietnia

18:00 – ++ Za zmarłych rodziców z rodziny Korona i Cichowlas                                                    – dzieci i wnuki

18:00 – + Irena Rudy                                                   – rodzina

Niedziela, 13 kwietnia

8:00 – + Artur Fugiel                                                     – rodzina

9:30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam

11:00 – + Barbara Żaba                                 – córka z rodziną

12:30 – ++ Za ofiary Katynia                       – SPK Koło # 18

19:00 – ++ Wacława i Ignacy Rybak                              – córka

Poniedziałek, 14 kwietnia

19:00 – + Janina Sudak (4 rocz)                                 – rodzina

Wtorek, 15 kwietnia

19:00 – O powrót do zdrowia dla Beaty                     – mama

19:00 – ++ Wiktor i Antoni Zukowski              – koleżanka

19:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Bronisławy

Środa, 16 kwietnia

19:00 – O Boże błogosławieństwo i łaskę nowych powołań do Zgromadzenia Sióstr Dominikanek

19:00 – + Maria Poltorniak

19:00 – + Krystyna Kistelska (2 rocz)                    – rodzina

Wielki Czwartek, 17 kwietnia

 

19:00 – Msza Wieczerzy Pańskiej – Za Parafian

Wielki Piątek, 18 kwietnia

15:00 – Droga Krzyżowa i Koronka do Miłosierdzia

19:00 – Nabożeństwo Męki Pańskiej

Wielka Sobota, 19 kwietnia

20:00 – Msza Wigilii Paschalnej – Za Parafian

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 20 kwietnia

7:00 – Msza św. Rezurekcyjna z procesją – za Parafian

7:00 ++ Janina i zmarli z rodziny Kaczkowskich, Sujatów i za dusze w czyśćcu cierpiące

9:30 – ++ Za zmarłych z rodziny Zakowicz, Śliwonik i dusze w czyśćcu cierpiące

11:00 – + Marian Blach

12:30 – + Kazimierz Burghardt        – córka i syn z rodziną

19:00 – ++ Maria i Michał Śmiernow

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE -podziękowanie

W imieniu całej wspólnoty parafialnej serdecznie dziękujemy O. Tomaszowi Duszycowi, OFMCap, krajowemu asystentowi Grup Modlitwy Ojca Pio w Polsce za wygłoszenie nauk rekolekcyjnych i przygotowanie nas na święta Zmartwychwstania Pańskiego. Dziękujemy wszystkim parafianom za udział w rekolekcjach i prosimy o ofiary dla Ojca Rekolekcjonisty na pokrycie kosztów jego podróży do Polski – Bóg zapłać!

MSZA KRZYŻMA

W Wielki Poniedziałek 14 kwietnia o godz 19:30 w Katedrze St. Mary’s Ks. Bp. Frederick Henry poświęci oleje podczas uroczystej Mszy św. a wszyscy księża pracujący w Diecezji Calgary odnowią swoje przyrzeczenia kapłańskie.

TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK – 17 kwietnia

Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 19:00

Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 21:30. Podczas Mszy św. śpiewa młodzieżowy zespół „Nadzieja”.

Wieczorem odprawia się uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty święte – Kapłaństwo i Eucharystię.

WIELKI PIĄTEK – 18 kwietnia

Godz. 15:00 – Droga Krzyżowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Godz. 19:00  – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ –

Podczas liturgii śpiewa Chór „Vox Populi”. Po nabożeństwie adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie od godz. 20:30 – 24:00. Adoracja będzie prowadzona przez młodzież. W tym czasie będą różne formy modlitwy, w których każdy będzie się mógł odnaleźć, serdecznie zapraszamy, aby poświęcić czas na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.

W Wielki Piątek będzie zbierana kolekta na utrzymanie kościołów katolickich w Ziemi Świętej – prosimy o ofiary na ten cel!

Tego dnia nie odprawia się Mszy świętych, z wielkiego szacunku do ofiary Jezusa Chrystusa poniesionej na krzyżu za grzechy całego świata. Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo krzyża. Centrum tego dnia jest Liturgia Męki Pańskiej. Ołtarz jest tego dnia obnażony: bez krzyża, kwiatów, świeczników i obrusów. Adoracja Krzyża jest uroczystym odsłonięciem krzyża. Kapłan dokonuje odsłonięcia w trzech etapach, za każdym razem śpiewając: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”, na co ludzie odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. Następnie wierni oddają cześć odsłoniętemu krzyżowi, np. poprzez pocałunek. Komunia rozdawana jest z Hostii konsekrowanych w Wielki Czwartek. Zgodnie z wielowiekową tradycją, w Wielki Piątek po ukończeniu liturgii Męki Pańskiej, przenosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego i wystawia do adoracji.

WIELKA SOBOTA – 19 kwietnia

Dzień modlitwy, ciszy i nadziei w oczekiwaniu na Zmartwychwstanie Chrystusa. Zachęcamy do modlitwy, adoracji i nawiedzenia Grobu Pańskiego od godz. 9:30 do 16:30. Prosimy się dołączyć do grup parafialnych, które będą adorować Pana Jezusa:

10:00 – Koło Żywego Różańca

11:00 – Młodzi Duchem

12: 00 –  Szkoła Polska im. Jana Pawła II

14:00  – Rycerstwo Niepokalanej

15:00 – Lektorzy

16:00 – Rodzina Radia Maryja

Błogosławienie pokarmów wielkanocnych w kościele od godziny 10:00 do 16:00, co godzinę, o pełnej godzinie.

WIGILIA PASCHALNA – w sobotę o godz. 20:00 – podczas wigilii śpiewa młodzieżowy zespół „Nadzieja”

Liturgia Wigilii Paschalnej jest najważniejszą celebracją w Roku Liturgicznym. Zgodnie z bardzo dawną tradycją noc poprzedzająca Niedzielę Zmartwychwstania powinna być czuwaniem na cześć Pana. Liturgia Światła – Przed kościołem kapłan święci ogień, od którego zapala się paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Na świecy paschalnej kapłan kreśli krzyż i litery: Α (alfa) i Ω (omega). Oznacza to, że na początku był Bóg i on też przyjdzie na końcu jako Miłosierny Sędzia. Na paschale kapłan zapisuje bieżącą datę, chcąc podkreślić, że Chrystus przechodzi od punktu alfa (od stworzenia świata) do punktu omega (końca świata) historii zbawienia, która przechodzi również przez ten konkretny rok. Kapłan mówi przy tym: Chrystus wczoraj i dziś (żłobiąc pionowe ramię krzyża); Początek i Koniec (żłobiąc poziome ramię krzyża); Alfa (żłobiąc literę alfa); i Omega (żłobiąc literę omega); do Niego należy czas (żłobiąc pierwszą cyfrę bieżącego roku); i wieczność (żłobiąc drugą cyfrę bieżącego roku); Jemu chwała i panowanie (żłobiąc trzecią cyfrę bieżącego roku); przez wszystkie wieki wieków. Amen (żłobiąc ostatnią literę bieżącego roku). Ponadto kapłan wbija w paschał pięć gwoździ (gron) symbolizujących pięć ran Chrystusa mówiąc przy tym: Przez swoje święte rany jaśniejące chwałą niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen. Swoją symbolikę ma również światło świecy paschalnej, rozjaśniające mroki ciemnego kościoła, odwołuje się do Chrystusa, który rozprasza mroki ludzkiego życia, nadając mu sens, a także do stworzenia świata, kiedy w mrokach ciemności rozbłysła światłość. Następnie kapłan wnosi zapalony paschał do świątyni, zatrzymując się u progu, na środku świątyni i przed ołtarzem głównym śpiewając Światło Chrystusa. Lud odpowiada wówczas Bogu niech będą dzięki. Wszyscy zapalają świece od płomienia paschału, podając sobie światło. Następnie okadza paschał i śpiewa Exsultet – uroczyste Orędzie wielkanocne zaczynające się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie…”

Następnie jest Liturgia Słowa i Liturgia Chrzcielna.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 20 kwietnia

MSZA ŚW. Z PROCESJĄ REZUREKCYJNĄ O GODZINIE 7:00 RANO – podczas liturgii śpiewa Chór „Vox Populi”. Następne Msze św. o godz. 9:30; 11:00; 12:30; 19:00.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 21 kwietnia

Msze św. o godz.: 9:00, 11:00, 19:00.

TOGETHER IN ACTION – 2014 ANNUAL BISHOP’S APPEAL

Tegoroczna akcja zbierania funduszy – TOGETHER IN ACTION –  na wspieranie działalności Diecezji Calgary odbywa się pod hasłem „Wiara działająca przez miłość” (Gal 5,6).  Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $33,785.75. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $13,255.00 – serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać ! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION.

NIECH ODPOCZYWAJĄ W POKOJU  WIECZNYM

Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych:

                       Ś.P. Maria Rogalski, 90 lat

                       Ś.P. Stanisław Urbanowicz, 96 lat             

Pogrzeby odbyły się w naszym kościele w minionym tygodniu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

Rodzinie zmarłych składamy wyrazy współczucia.

AKADEMIA JUBILEUSZOWA

Szkoła Polska im. Bł. Jana Pawła II w Calgary obchodzi w obecnym roku Jubileusz 80-lecia swojego istnienia i działalności: 1934 – 2014. W związku z Rokiem Jubileuszowym Szkoły Polskiej, odbędzie się uroczysta Akademia Jubileuszowa w niedzielę, 4 maja br., w Domu Polskim.

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

ZABAWA WIOSENNA  POLAN” I „KRAKUSÓW”

Grupy zapraszają na zabawę wiosenną, która odbędzie się 3 maja w sali parafialnej. Bilety do nabycia w godzinach od 11:00 am do 14:00 pm. w każdą niedzielę, w sali parafialnej po $ 50.00 od osoby, lub telefonicznie pod numerem 403-969-5219. Menu przygotowane będzie przez p. Jarka Pelca. Muzyka DJ Mirek Syp. Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na potrzeby zespołów.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE

W niedzielę, 27 kwietnia o godz. 14:30 odbędzie się miesięczne zebranie Stowarzyszenia, na które zapraszamy zrzeszonych i osoby zainteresowane.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

WAKACJE W KELOWNA B.C. Dom wakacyjny do wynajęcia nad jeziorem Okanagan z prywatną plażą i molo z 3 sypialniami. Również pojedyncze pokoje do wynajęcia. Informacje:www.okanaganlakegetaway.ca

E-mail: Victoria.bryl@g.mail.com Tel: 604-866-0320 (3x)

BIURO PODATKOWE „Dorota Baranski CGA Professional Corporation” ma nową siedzibę i obecnie mieści się w Crowfoot Business Center NW. Firma przygotowuje roczne rozliczenia podatkowe osób prywatnych oraz prowadzi całoroczną księgowość firm i korporacji. Kontakt telefoniczny 403.241.2123 lub e-mailowy dbaranskipc@shaw.ca w celu umówienia spotkania. (3x)

SZUKAM PRACY Podejmę pracę od lipca w charakterze niani, opieka nad dzieckiem, opieka i pomoc nad starszymi w Calgary lub okolicach. Obowiązki: robienie zakupów, sprzątanie, przygotowanie posiłków, pomoc w czynnościach życia codziennego. Kwalifikacje: Kobieta lat 50, kurs opieki nad starszymi i niepełnosprawnymi, kurs masażu, szkolenie z zasad prawidłowego komponowania posiłków, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, prawo jazdy. Angielski komunikatywny. Kontakt email: domalgosi@gmail.com (6x)

POSZUKUJĘ KIEROWCY Z dwu letnim doświadczeniem na pełny etat z klasą I. Możliwość zatrudnienia na LMO. Tel: 403-819-8032 (2x)

POSZUKUJEMY OPIEKUNKI Na pełny etat od zaraz dla 10 miesięcznego dziecka. Okolica Spruce Cliff SW. Kontakt: 403-869-6980 (1x)

POSZUKUJĘ OPIEKUNKI Do dzieci (4&5 lat) w okolicy Panorama Hills N.W. Od poniedziałku do piątku (7:00 am -5:00 pm). Wymagane wcześniejsze doświadczenie pracy z dziećmi, język polski i minimalny angielski, mile widziane prawo jazdy. Proszę dzwonić po godzinie 5:30 pm. Tel:(403) 567-9702 (2x)

PRACA

Zatrudnię pracownika w charakterze płytkarz z doświadczeniem. Tel: 403-918-7657 (3x)

SZUKAM PRACY Podejmę pracę jako pomocnik w firmie remontowo budowlanej, przy ocieplaniu domów, przy wykańczaniu wnętrz, ewentualnie przyjmę inne propozycje. Posiadam pozwolenie na pracę i z własnym dojazdem. Kontakt Krzysztof: 587-998-4734 (2x)

OPIEKUNKA DO DZIECKA Mama 10 miesięcznego dziecka chętnie zaopiekuje się Twoją pociechą (do 3 lat) w godzinach porannych i u siebie w domu. Dzielnica Evergreen. Tel: 403-970-4542 (2x)

USŁUGI KOSMETYCZNE Z dojazdem do domu klienta. Wykfalifikowana kosmetyczka z wieloletnim stażem!!! (MAKIJAŻ PERMANENTNY). Kontakt Aleksandra 587-968-4951 (4x)

POSZUKUJĘ TOWARZYSZKI DLA STARSZEJ pani

Praca 3-4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku w dzielnicy Kilarney. Znajomość języka angielskiego i polskiego.  Po więcej informacji prosimy o kontakt: 403-710-7379 (2x)