29 marca, 2015

29 marca, 2015

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

Mk 11,1-19; Iz 50,4-7: Flp 2,6-11; Mk 14,1-15,47

Ref: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Liturgia Niedzieli Palmowej, zwanej Niedzielą Męki Pańskiej, przybliża nam zbawcze wydarzenia z życia Jezusa. Przypomina uroczysty wjazd Króla izraelskiego do Jerozolimy. To wydarzenie stanowi bezpośrednie przygotowanie do Jego męki i śmierci na Krzyżu. Dzisiejsza niedziela jest więc pełna dostojeństwa i zadumy, a entuzjazm i euforia wiwatującego tłumu zwiastuje bliską już zdradę. Tłum witający wkraczającego do Jerozolimy Pana, zapowiadanego przez proroków Mesjasza, rzuca na drogę płaszcze i gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. Triumf Chrystusa i Jego ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane. Podobnie jest też z naszym ludzkim i chrześcijańskim losem. Nasza codzienność jest uczestnictwem w życiu Boskiego Mistrza. Patrząc na zapowiedź zbawczych wydarzeń, możemy odnaleźć w sobie zarówno porywczego Piotra, zrozpaczonego Judasza czy wykrzykujący tłum. Co roku Kościół pozwala nam w Niedzielę Palmową zatrzymać się na nowo nad historią Jezusa, który „ogołocił samego siebie” i w ten sposób stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. To On siłą miłości do końca pokonał zło i wziął na siebie całą tajemnicę nieprawości, o której tak mówił Św. Jan Paweł II „Człowiek uzurpuje sobie prawo Stwórcy do ingerowania w tajemnicę życia ludzkiego. Usiłuje decydować o jego zaistnieniu, wyznaczać jego kształt przez manipulacje genetyczne i w końcu określać granicę śmierci. Odrzucając Boże prawa i zasady moralne, otwarcie występuje się przeciw rodzinie. Na wiele sposobów usiłuje się zagłuszyć głos Boga w ludzkich sercach, a Jego samego uczynić ‘wielkim nieobecnym’ w kulturze i społecznej świadomości narodów. ‘Tajemnica nieprawości’ wciąż wpisuje się w rzeczywistość świata, w którym żyjemy”. Doświadczając przejawów „tajemnicy nieprawości” w naszym codziennym życiu, z lękiem spoglądamy w przyszłość, pełni obaw przed pustką, cierpieniem i unicestwieniem. Jeśli chcemy zobaczyć, jak daleko Bóg przybliżył się do nas, by nas uwolnić od nieprawości i lęków, by stać się towarzyszem naszej drogi życia, to musimy spojrzeć na Chrystusa na krzyż. To dzięki ofierze Chrystusa na krzyżu zbawienie stało się udziałem nas wszystkich. Historia męki i śmierci Jezusa pogłębia naszą świadomość, że w trudach zmagania się o ewangeliczny kształt naszej codzienności nie jesteśmy sami. Bóg nas wspomaga. Ukazuje nam konkretną drogę, która jest wyjściem z kręgu zła. To droga pięknej i konsekwentnej miłości, połączonej z ofiarą. Chrystus pokazuje, jak zwyciężać zło siłą dobra, piękna i prawdy. Nasza miłość i jej siła wynika z naszego zawierzenia Bogu.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 28 marca

18:00 – + Genowefa Krakowiak (30 rocz.)    – córki z rodzinami

18:00 – + Kazimierz Grzmil (1 rocz.)                      – rodzina

Niedziela, 29 marca

8:00 – O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Czesławy Gratkowskiej             – rodz. Gawrzyjał

9:30 – ++ Maria i Piotr Bakon oraz Stanisława i Stanisław Bednarczyk                     – syn

11:00 – ++ Janina i Andrzej Wolańczyk                – rodzina

12:30 – + Maria Sztemberg                 – córki z rodzinami

19:00 – + Barbara Skorniewska (1 rocz.)     – syn z rodziną

Poniedziałek, 30 marca  

19:30 – Msza św. z poświęceniem olejów w Katedrze – nie ma Mszy w naszym kościele

Wtorek, 31 marca

19:00 – + Za zmarłe Siostry Dominikanki

19:00 – + Teresa Kopaczewska                     – przyjaciółka

19:00 – + Kazimierz Złotowski i Jadwiga Nawrocka       – rodzina

Środa, 1 kwietnia

19:00 – ++ Tadeusz i Jadwiga Nawrocki             – rodzina

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Jadwigi w dniu Urodzin

19:00 – ++ Józef i Michalina Cholewa                   – rodzina

Wielki Czwartek, 2 kwietnia

19:00 – Za parafian

Wielki Piątek, 3 kwietnia

15:00 – Droga Krzyżowa

19:00 – Nabożeństwo Męki Pańskiej

Wielka Sobota, 4 kwietnia

10:00 – 16:00 – Poświęcenie pokarmów

20:00 – Za parafian

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 5 kwietnia

7:00 – Msza św. Rezurekcyjna z procesją – Za parafian

9:30 – + Alina Bołujan            – dzieci

11:00 – + Kazimierz Burghardt

– żona, córka i syn z rodzinami

12:30 – + Marian Błach           – żona

19:00 – ++ Teofil Pawlik i Edwad Bondarenko          – córka z rodziną

Lektorzy 28 – 29 marca

18:00 – Z. Topor, D. Topor, M. Broniewski

8:00 – O.Pepłowski, A. Rudzińska, M. Pepłowski

9:30 – T. Kot, M. Iskra, P.Podgórny

11:00 – E. Kiegler, S. Teresa, T. Miazga

12:30 – J. Bogusławska, M.Kulaga-Vox Populi, J. Pietrzak

19:00 – Młodzież-

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Dziś w Niedzielę Palmową na zakończenie rekolekcji wielkopostnych podczas Mszy św. o godz. 12:30    udzielimy Sakramentu Namaszczenia chorym i starszym parafianom.

PROGRAM NA WIELKI TYDZIEŃ

MSZA KRZYŻMA

W Wielki Poniedziałek 30 marca o godz. 19:30 w Katedrze St. Mary’s Ks. Bp. Frederick Henry poświęci oleje podczas uroczystej Mszy św.

TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK – 2 kwietnia

Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 19:00 Podczas Mszy św. śpiewa zespół młodzieżowy „Nadzieja”. Po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 21:30.

Święty Paweł przypomina słowa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy: „Kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej”. Tak jak przymierze synajskie, zgodnie ze starożytnym zwyczajem, zostało zawarte przez pokropienie krwią ofiarnych zwierząt, tak krew zabitego Jezusa posłuży jako krew Nowego i Wiecznego Przymierza. Nowym Ludem Bożym – Kościołem – staną się ci, którzy przez chrzest zanurzeni zostaną w zbawczą mękę i śmierć Chrystusa. Chrześcijanie – zgodnie z poleceniem Jezusa: „Czyńcie to na moją pamiątkę” – sprawować mają pamiątkę Jego śmierci i zmartwychwstania przez spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa. Przewodzić jej będą ci, którzy przez modlitwę i włożenie rąk w sposób szczególny uczestniczyć będą w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Ewangelia przypomina o tym, jak Jezus przed wieczerzą umył uczniom nogi. Ten, którego nazywamy „Nauczycielem i Panem” zrobił coś, co zwykle czynił sługa. Na pamiątkę tego wydarzenia w wielu parafiach po homilii kapłan umywa wybranym parafianom nogi. Przypomina to prawdę, że wszelkie przewodzenie w Kościele powinno odbywać się w duchu służby bliźniemu.

Grono dwunastu Apostołów tego roku, w naszej wspólnocie reprezentują:

 1. Kamoń Grzegorz
 2. Kryczmanik Edmund
 3. Kulikowski Darek
 4. Kusiński Mariusz
 5. Łabinowicz Michał
 6. Machula Mateusz
 7. Mankiewicz Damian
 8. Miazga Jarosław
 9. Miazga Leszek
 10. Shelly-Sielużycki Robert
 11. Trzęsicki Krzysztof
 12. Wójcik Krzysztof

WIELKI PIĄTEK – 3 kwietnia

W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje liturgii Mszy św., ale jest to dzień medytacji Męki Pańskiej.

Godz. 15:00 – Droga Krzyżowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Godz. 19:00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ – podczas liturgii śpiewa Chór „Vox Populi”. Po nabożeństwie adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie od godz. 21:30 – 24:00. Adoracja będzie prowadzona przez młodzież. W tym czasie będą różne formy modlitwy, w których każdy będzie się mógł odnaleźć.

W Wielki Piątek zbierana będzie kolekta na utrzymanie kościołów katolickich w Ziemi Świętej.

Liturgia Męki Pańskiej. Składa się ona z trzech części: Liturgii Słowa, adoracji Krzyża i obrzędów Komunii. Wszystko zaczyna się nietypowo. Ministranci i kapłani wychodzą w ciszy do ołtarza. Nie poprzedza ich dzwonek, nie śpiewa się żadnej pieśni. Przed ołtarzem kapłan pada na twarz. Wszyscy obecni w Kościele klękają. Wobec zbawczej śmierci Jezusa wszelkie słowa są nieodpowiednie. W tej chwili cisza mówi znacznie więcej. Pierwsze czytanie w Liturgii Słowa to tekst z Księgi proroka Izajasza, w którym prorok mówi o tym, że Mesjasz będzie cierpiał za grzechy ludzi. Autor Listu do Hebrajczyków przypomina, że Chrystusowi znany jest ludzki los, bo sam został okrutnie doświadczony. Przez Jego posłuszeństwo dokonało się zbawienie świata. Zbawcze wydarzenia przypomina Ewangelia. Na zakończenie Liturgii Słowa odbywa się wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna. W dziesięciu wezwaniach prosimy Boga, aby miał w opiece cały świat. Rozpoczyna się adoracja Krzyża. Od dwóch tygodni wszystkie krzyże w kościołach były zasłonięte. W Wielki Piątek ukazuje się je ponownie wiernym. Kapłan odsłania krzyż, śpiewając: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, a wszyscy odpowiadając: „Pójdźmy z pokłonem”, padają na kolana, wielbiąc Zbawiciela. Przychodzi czas, aby ucałować krzyż Jezusa. Śpiewa się przy tym zazwyczaj jedną z najbardziej przejmujących pieśni – „Ludu mój ludu”. Ukazuje ona, co Bóg zrobił dla Izraelitów, gdy wychodzili z ziemi egipskiej, i czym oni odpłacili Jego Jednorodzonemu Synowi. Każdy może dodać w myśli własną zwrotkę. Bo każdy doświadczył od Boga wielu dobrodziejstw, a często odpłaca Mu grzechem. Po adoracji Krzyża następuje Komunia święta. Nie ma przeistoczenia. Rozdaje się Ciało Chrystusa, konsekrowane poprzedniego dnia. Karmimy się pokarmem, który daje życie wieczne. Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem. Monstrancja jest przykryta białym welonem na pamiątkę całunu, którym spowito doczesne szczątki Jezusa. Tego wieczora i przez cały następny dzień trwa adoracja.

WIELKA SOBOTA – 4 kwietnia

Dzień modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim. Adorację prowadzą poszczególne grupy:

10:00 – Koło Żywego Różańca

11:00 – Szkoła Polska

12:00 – Młodzi Duchem

13:00 – Rycerstwo Niepokalanej

14:00 – Lektorzy

15:00 – Rodzina Radia Maryja

Błogosławienie pokarmów wielkanocnych w kościele od godziny 10:00 do 16:00, co godzinę, o pełnej godzinie.

WIGILIA PASCHALNA – w sobotę o godz. 20:00. Podczas Mszy św. śpiewa zespół młodzieżowy „Nadzieja”.

Trzeciego dnia Jezus powstaje z grobu. Pokazuje, że nadzieje w Nim pokładane nie były daremne. Chrystus, zwyciężywszy śmierć, też obiecuje zmartwychwstanie wierzącym w Niego. Te prawdy przeżywamy podczas Liturgii Wielkiej Soboty. To, co w tym dniu najważniejsze, rozpoczyna się wieczorem. Liturgia Wigilii Paschalnej nie jest typową Mszą, gdyż oprócz Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej składa się z Liturgii Światła i Liturgii Chrzcielnej. Rozpoczyna się przed kościołem. Do rozpalonego ogniska podchodzą kapłani i służba liturgiczna. Tu następuje poświęcenie ognia, a potem prowadzący kreśli na paschale znak krzyża, litery Alfa i Omega oraz na polach między ramionami krzyża cyfry bieżącego roku, umieszcza też pięć symbolicznych gwoździ w formie krzyża. Bo „Chrystus wczoraj i dziś, Początek i Koniec, Alfa i Omega. Do niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków”.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

MSZA ŚW. Z PROCESJĄ REZUREKCYJNĄ O GODZINIE 7:00 RANO – podczas liturgii śpiewa Chór „Vox Populi”.

NASTĘPNE MSZE ŚW. O GODZINIE 9:30, 11:00, 12:30 i o 19:00.

Ostatni dzień Triduum Paschalnego pełen jest wielkanocnej radości, u której podstaw odnajdujemy cud zmartwychwstania. Poranną Mszę rezurekcyjną (łacińskie słowo resurrectio oznacza zmartwychwstanie) poprzedza uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem wyniesionym z grobu Pana Jezusa dla podkreślenia tajemnicy, że ten sam zmartwychwstały Chrystus jest obecny pod postaciami eucharystycznymi. Wszyscy śpiewają pieśń „Wesoły nam dzień dziś nastał”, pochodzącą z XVII w. Tradycyjna procesja trzykrotnie okrąża kościół. (Przy nim zwykle znajdował się cmentarz grzebalny – także i zmarłym głoszono wieść o zmartwychwstaniu). Procesja kończy się odśpiewaniem dziękczynnego hymnu „Ciebie Boga wysławiamy”. Wielkanocną Mszę św. kapłani celebrują w białych szatach. Teksty liturgiczne są pełne radości ze zwycięstwa Pana Jezusa odniesionego nad śmiercią. Czytania biblijne przedstawiają świadectwo św. Piotra o zmartwychwstaniu Chrystusa (Dz10, 34; 37-43), wezwanie do wierności „temu, co w górze” (Kol 3, 1-4) oraz relację o przybyciu kobiet i Apostołów do pustego grobu (J20,1-9). Symbolem zwycięskiego Jezusa jest figura Zmartwychwstałego z chorągwią w ręku, wystawiana aż do uroczystości Wniebowstąpienia. O wielkanocnej radości przypominają coraz rzadziej już spotykane pozdrowienia: „Chrystus zmartwychwstał – Zmartwychwstał prawdziwie”. Wszyscy znają wyobrażenia baranka z chorągiewką, a przede wszystkim ozdobione jajka i kurczęta – znaki zwycięstwa życia nad śmiercią. Przesłanie to wiąże się również z tradycją dzielenia się poświęconym jajkiem w czasie świątecznego śniadania.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 6 kwietnia

Msze św. 9:30, 11:00, 19:00.

TOGETHER IN ACTION – 2015

W całej Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $32,878.00. Dotychczas złożono ofiary na sumę $ 12,985.00 – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ K.U.L W CALGARY Uprzejmie informujemy naszych parafian, że w dniu 31 marca po wieczornej Mszy św. odbędzie się w sali parafialnej prelekcja Ks. Prof. Tadeusza Guza, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na temat związany z działalnością Uniwersytetu. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Prezes Koła – Michał Broniewski

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

ZABAWA – ZESPÓŁ KRAKUSY

Serdecznie zaprasza na coroczną zabawę wiosenną, która odbędzie się 25 kwietnia w sali parafialnej. Jak zwykle wykwintna kuchnia i świetna zabawa. Oprawa muzyczna Mirek Syp. Bilety w cenie $50 od osoby dostępne w sali parafialnej po Mszach św. w każdą niedzielę. Rezerwacja biletów pod numerem: (403) 630-1011. Dochód z zabawy będzie przeznaczony na dofinansowanie wyjazdu zespołu na warsztaty metodyczne oraz udział w Festiwalu Dziecięcych Zespołów Polonijnych w Iwoniczu Zdroju.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

POKOJE DO WYNAJĘCIA

W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959 (36x)

USŁUGI KOSMETYCZNE

Z dojazdem do domu klienta. Wykfalifikowana kosmetyczka z wieloletnim stażem. (Makijaż permamentny). Kontakt Aleksandra 587-968-4951 (3x)

CONDOMINIUM DO SPRZEDANIA

Mieszkanie po całkowitej renowacji w dzielnicy Beltline, blisko 17 Ave. z dwoma sypialniami, duża kuchnia otwarta na całe mieszkanie z pokojem jadalnym, pięknie odnowiona łazienka. Kontakt Antoni Grochowski Tel. 403-277-2222; Cell: 403-863-6666 (8x)

PRACA

Cracovia European Deli w Calgary poszukuje kucharza na pełny etat od zaraz.  Zainteresowanych pracą prosimy o kontakt pod numer 403-252-0170. (6x)