26 kwietnia 2015r.

26 kwietnia 2015r.

IV NIEDZIELA WILKANOCNA

 

Dz 4,8-12; 1 J 3,1-2; J 10,11-18

Ref: Kamień wzgardzony stał się fundamentem.

 

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA

Drodzy bracia i siostry! Czwarta Niedziela Wielkanocna przedstawia nam obraz Dobrego Pasterza, który zna swoje owce, wzywa je, karmi i prowadzi. W tę niedzielę, od ponad 50 lat, przeżywamy Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Za każdym razem przypomina nam on o znaczeniu modlitwy, aby – jak powiedział Jezus swoim uczniom – „Pan żniwa wyprawił robotników na swoje żniwo”(Łk 10,2). Jezus wyraża to polecenie w kontekście posłania misyjnego: oprócz dwunastu apostołów, powołał siedemdziesięciu dwóch innych uczniów i posłał ich po dwóch na misję (Łk 10,1-16). Rzeczywiście, jeśli Kościół „jest ze swej natury misyjny” (Sobór Watykański II, Dekret Ad gentes, 2), to powołanie chrześcijańskie może się zrodzić jedynie w obrębie doświadczenia misji. Tak więc, słuchanie i pójście za głosem Chrystusa Dobrego Pasterza, dając się Jemu pociągnąć i prowadzić oraz poświęcając Jemu swoje życie oznacza pozwolenie, aby Duch Święty wprowadził nas w ten dynamizm misyjny, wzbudzając w nas pragnienie i radosne męstwo ofiarowania swego życia i poświęcenia go dla sprawy Królestwa Bożego. Poświęcenie swego życia w tej postawie misyjnej możliwe jest tylko wtedy, jeśli jesteśmy w stanie wyjść z siebie. Dlatego z okazji tego 52. Światowego Dnia Modlitw o Powołania, chciałbym zastanowić się właśnie nad tym bardzo szczególnym „wyjściem”, jakim jest powołanie, czy lepiej nasza odpowiedź na powołanie, jakie daje nam Bóg. Kiedy słyszymy słowo „wyjście”, to nasze myśli kierują się natychmiast ku początkom wspaniałej historii miłości między Bogiem a ludem Jego dzieci, historii, która obejmuje dramatyczne dni niewoli w Egipcie, powołanie Mojżesza, wyzwolenie i pielgrzymowanie do ziemi obiecanej. Księga Wyjścia – druga księga Biblii – opowiadająca tę historię stanowi przypowieść o całej historii zbawienia, a także podstawowej dynamice wiary chrześcijańskiej. Rzeczywiście przejście od niewoli starego człowieka do nowego życia w Chrystusie jest dziełem odkupienia, jakie w nas zachodzi przez wiarę (Ef 4,22- 24). To przejście jest prawdziwym i w całym tego słowa znaczeniu „wyjściem”, jest pielgrzymowaniem duszy chrześcijańskiej i całego Kościoła, decydującym ukierunkowaniem egzystencji skierowanej ku Ojcu. U podstaw każdego powołania chrześcijańskiego jest to zasadnicze poruszenie doświadczenia wiary: wierzyć to znaczy porzucić samego siebie, porzucić wygodę i bezkompromisowość swego „ja”, aby skoncentrować nasze życie na Jezusie Chrystusie; jak Abraham porzucić swoją ziemię, wyruszając z ufnością, wiedząc, że Bóg wskaże drogę do nowej ziemi. Tego „wyjścia” nie należy rozumieć jako pogardę dla własnego życia, swoich uczuć, własnego człowieczeństwa. Przeciwnie, ten, kto wyrusza, by pójść za Chrystusem odnajduje życie w obfitości, dając całego siebie do dyspozycji Bogu i Jego Królestwu. Jezus mówi: „Każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy” (Mt 19,29). To wszystko ma swoje głębokie korzenie w miłości. Powołanie chrześcijańskie jest bowiem przede wszystkim wezwaniem miłości, która pociąga i odsyła poza siebie, decentralizuje osobę, zapoczątkowuje „trwałe wychodzenie z «ja» zamkniętego w samym sobie, w kierunku wyzwolenia «ja», w darze z siebie i właśnie tak w kierunku ponownego znalezienia siebie, a nawet w kierunku odkrycia Boga” (Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, 6). Doświadczenie wyjścia jest paradygmatem życia chrześcijańskiego, zwłaszcza tych, którzy przyjmują powołanie specjalnego poświęcenia się służbie Ewangelii. (…) Kościół jest naprawdę wierny swemu Mistrzowi, zależnie od tego, na ile jest Kościołem „wychodzącym”, nie martwiącym się o siebie, o swoje struktury i swoje zdobycze, a raczej zdolnym, by iść, wyruszyć, spotkać Boże dzieci w ich rzeczywistej sytuacji i współczuć z powodu ich ran. Bóg wychodzi z siebie w trynitarnej dynamice miłości, wysłuchuje biedy swojego ludu i interweniuje, aby go wyzwolić (Wj 3,7). Do tego sposobu bycia i działania wezwany jest także Kościół: Kościół ewangelizujący wychodzi na spotkanie człowieka, głosi wyzwalające słowa Ewangelii, łaską Bożą opatruje rany dusz i ciał, podnosi ubogich i potrzebujących. (…) Ta dynamika wyjścia, ku Bogu i człowiekowi napełnia życie radością i sensem. Chciałbym to powiedzieć zwłaszcza najmłodszym, którzy ze względu na swój wiek i wizję przyszłości, jaka szeroko się otwiera przed ich oczami, potrafią być otwarci i wielkoduszni. Czasami niepewność oraz obawy o przyszłość, jakimi atakuje dzień powszedni grożą sparaliżowaniem tych ich pobudek, pohamowaniem ich marzeń do tego stopnia, że gotowi są pomyśleć, iż nie warto się angażować oraz że Bóg wiary ograniczy ich wolność. Przeciwnie, drodzy młodzi, niech w was nie będzie lęku wobec wyjścia z własnych ograniczeń, by wyruszyć w drogę! Ewangelia jest słowem, które wyzwala, przekształca i czyni nasze życie piękniejszym. Jakże to wspaniale dać się zaskoczyć Bożym powołaniem, przyjąć Jego Słowo, stawiać wasze kroki śladem Jezusa, adorując tajemnicę Boga i wielkodusznie poświęcając się innym! Wasze życie każdego dnia stanie się bogatsze i bardziej radosne! Maryja Dziewica, wzór każdego powołania, nie bała się wypowiedzieć swojego „fiat” na Boże wezwanie. Ona nam towarzyszy i nas prowadzi. Z hojnym męstwem wiary, Maryja wyśpiewywała radość wyjścia z siebie i powierzenia Bogu swoich planów życiowych. Do Niej się zwracamy, byśmy byli w pełni dyspozycyjni dla planów, jakie Bóg ma wobec każdego z nas.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 25 kwietnia

18:00 – ++ Kazimierz, Wacław i Mateusz Czeczko    – rodzina

Niedziela – 26 kwietnia

8:00 – + Ks. Edward Wawrzek               – rodz. Gawrzyjał

9:30 – Dziękczynna za łaski oraz za otrzymane stypendium dla Fanny i błogosławieństwo Boże dla rodziny Tamegnon

11:00 – O Boże błogosławieństwo dla Pauliny Chmielarski w dniu 18 Urodzin                                    – rodzina

12:30 – Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i Boże błogosławieństwo dla Mikołaja, Zosi, Edyty i Staszka           – rodzice i dziadkowie

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Anny i Leszka Raciborskich w 40 rocznicę ślubu małżeńskiego

Poniedziałek – 27 kwietnia

19:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Krystyny

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Jakuba w dniu Urodzin             – rodzice

Wtorek, 28 kwietnia

19:00 – + Maria Kuzmiak (3 rocz.)                          – rodzina

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Emilki z okazji Urodzin     – babcia

Środa, 29 kwietnia

19:00 – ++ Anna i Jan Kurzydło oraz Bronisława i Walenty Górniak

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Marka i jego rodziny

Czwartek, 30 kwietnia

9:00 – O zdrowie dla Małgorzaty Grabowskiej

19:00 – ++ Jan Tylecki i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące             – córka z rodziną

Piątek, 1 maja

9:00 – + Maria Jung (16 rocz.)              – siostrzenica

19:00 – + Teresa Skóra (2 rocz.)                      – mąż

Sobota, 2 maja

8:30 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny Kułach        – R. Piekut

18:00 – + Maria Jung (16 rocz.)        – siostrzenica

Niedziela – 3 maja

8:00 – ++ Bogdan Przędzelewski i zmarli z rodziny              – brat z rodziną

9:30 – O Boże błogosławieństwo dla Anny Kułach z okazji Urodzin oraz całej rodziny                  – przyjaciele

11:00 – + Piotr Nowak                                – córka z rodziną

12:30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Marii i Andrzeja Bosowskich oraz rodziny Malinowskich                – Sr. Teresa

LEKTORZY 25-26 kwietnia

18:00 – Z. Topor, D. Topor, M. Broniewski

8:00 – O. Pepłowski, Organista, M. Pepłowski

9:30 – D. Podgórny, M. Kulaga, P. Adamski

11:00 – T. Miazga, S. Salome, E. Kiegler

12:30 – W. Potocka, S. Teresa, A. Gurgul

19:00 – Młodzież

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

TOGETHER IN ACTION – 2015

W Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $32,878.00. Dotychczas złożono ofiary na sumę $ 20,910.00 – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty.

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

W tym tygodniu 1 maja przypada pierwszy piątek miesiąca, dlatego zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 9:30 rano do 19:00. W tym dniu z posługą sakramentalną odwiedzamy chorych i starszych parafian. Wszystkich, którzy pragną odwiedzin z posługą sakramentalną kapłana, prosimy poinformować biuro parafialne.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

W sobotę 2 maja przypada pierwsza sobota miesiąca, dlatego zapraszamy na nabożeństwo majowe o godzinie 17:15 podczas którego odmawiamy różaniec i Litanię Loretańską.

NABOŻEŃSTWA MAJOWE

Zapraszamy na nabożeństwa majowe po każdej Mszy św. wieczornej, podczas którego śpiewamy Litanię Loretańską przed Najświętszym Sakramentem. W szczególny sposób zapraszamy młodzież w każdy wtorek na Mszę św. i nabożeństwo o godz. 19:00 prowadzone przez młodzież. Natomiast dzieci zapraszamy w każdą środę na godz. 18:30 i to nabożeństwo będzie miało nieco inny charakter.

ŚWIĘCENIA DIAKONATU

Dwóch diakonów Towarzystwa Chrystusowego otrzyma święcenia kapłańskie w Poznaniu. Każdy z nowo wyświęconych kapłanów odprawi w czerwcu 15 Mszy św. w podanych przez Was zbiorowych intencjach mszalnych. Intencje i ofiary można składać w biurze parafialnym albo przesłać na podany adres: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Poland. Koperty z dodatkową informacją znajdują się obok biuletynów.

Wpłaty można dokonać również kartą płatniczą poprzez stronę internetową: www.przyjaciele.chrystusowcy.pl

KAWIARENKA

Zapraszamy do kawiarenki w imieniu grupy „Polanie”, którzy przygotowują kawiarenkę przez miesiąc kwiecień.

KSIĄŻKA „ROZMOWY NIEDOKOŃCZONE”

Do nabycia w biurze parafialnym 2 i 3 tom książki  Ks. prof. Tadeusza GUZA, kierownika Katedry Filozofii Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Św. Jana Pawła II. Książka ma charakter dialogu na różne tematy dotyczące współczesnego człowieka. Książka jest pięknie wydana w twardych oprawach w cenie $ 25.00.

SPOTKANIE Z RED. ST. MICHALKIEWICZEM

Koło Rodziny Radia Maryja zaprasza na spotkanie z redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem w niedzielę 26 kwietnia po Mszy Świętej o godz. 12:30 czyli około godz. 14.00 do sali parafialnej. Temat spotkania:  „Polska wobec strategicznych partnerów”. Na spotkanie zaproszeni są wszyscy zainteresowani parafianie. Jako wstęp mile widziane są wolne datki.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

W środę 22 kwietnia zmarł ś.p. Stanisław Olszowy w wieku 91 lat. Pogrzeb ś.p. Stanisława odbędzie się w naszym kościele w poniedziałek 27 kwietnia o godz. 10:30. Ś.p. Stanisława polecamy Miłosierdziu Bożemu, a rodzinie i przyjaciołom zmarłego składamy wyrazy współczucia.

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

Z OKAZJI ŚWIĘTA NARODOWEGO POLSKI I DNIA FLAGI POLSKIEJ

Z inicjatywy Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Koło #18 oraz Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Alberta, w sobotę, 2 maja 2015 r. odbędzie się uroczyste wciągnięcie na maszt Urzędu Miasta Calgary polskiej flagi narodowej. Polska flaga będzie powiewać przy ratuszu miasta przez cały dzień 2 maja. Jednocześnie informujemy, że w niedzielę 3 maja o godz.12:30 w Kościele MBKP będzie odprawiona Msza św. w upamiętniającą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Następnie o godz. 14:30 w Domu Polskim odbędzie się Akademia ku czci 3-go Maja. Wszyscy członkowie SPK, harcerze, harcerki (w mundurach) oraz Poczty Sztandarowe proszone są do wzięcia udziału we Mszy św. oraz Akademii. W uroczystościach wezmą udział zespoły i grupy artystyczne naszego środowiska polonijnego oraz uczniowie Szkoły Polskiej im. św. Jana Pawła II, również Ambasador oraz Konsul RP z Vancouver.

ZEBRANIE ZESPOŁU „KRAKUSY”

Zapraszamy wszystkich zrzeszonych na walne zebranie sprawozdawczo wyborcze, które odbędzie się 25 maja o godz. 19:00 w Domu Polskim w sali Zagłoba. Jeśli nie będzie quorum w danym terminie to spotkanie odbędzie się o godzinie 19:15 i będzie to nadzwyczajne zebranie na którym będą stanowić wszyscy obecni.

STROJE „POLAN”

Zwracamy się z gorącą prośbą do każdego, kto jest jeszcze w posiadaniu jakichkolwiek strojów „Polan” o ich zwrot – wdzięczni „Polanie”.

WYBORY PREZYDENTA POLSKI

Konsulat Generalny RP w Vancouver informuje, że wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 10 maja. Głosowanie zostanie przeprowadzone w Kanadzie w sobotę dnia 9 maja w godzinach 7:00-21:00, Nr 89 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Konsulacie RP w Calgary, 6224  29th Street, SE Calgary, Alberta T2C 1W3 tel. 403-291-3455, fax: 403-287-7442, 403-287-7792 e-mail: calgary@polishconsulate.ca. Dla południowej części Prowincji Alberta z miastem Calgary. Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu jest posiadanie i okazanie komisji ważnego polskiego paszportu oraz dokonanie rejestracji w spisie wyborców. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez rejestrację e-wybory: https://ewybory.msz.gov.pl/.

AKADEMIA ENTUZJASTÓW PROJEKTÓW AMBITNYCH (AEPA)  zaprasza na nowy spektakl wg scenariusza Juliusza Machulskiego p.t. „Next Ex”.  Przedstawienia odbeda się w Domu Polskim (3015-15 St. NE) 9 maja godz.18: 00 i 10 maja godz.17: 00. Bilety w punktach polonijnych i u wszystkich członków zespołu. Tel. Nina: 403-238-4508

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

POKOJE DO WYNAJĘCIA

W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959 (36x)

CONDOMINIUM DO SPRZEDANIA

Mieszkanie po całkowitej renowacji w dzielnicy Beltline, blisko 17 Ave. z dwoma sypialniami, duża kuchnia otwarta na całe mieszkanie z pokojem jadalnym, pięknie odnowiona łazienka. Kontakt Antoni Grochowski Tel. 403-277-2222; Cell: 403-863-6666 (4x)

PROFESSIONAL TOUCH RENOVATIONS LTD

Drywall installations, ceiling texturing & Repairs, bathroom & basements developments, hardwood, laminate & ceramic tile installation and general repairs. Tel: Peter Zabielski 403-473-4657 (1x)

ZATRUDNIMY PANIE DO SPRZĄTANIA DOMÓW

Praca na pełny etat na stanowiska: Team Leader – wymagany samochód (od $21/godz) Cleaning Partner (od $14/godz) Praca od poniedziałku do piątku (S.W. Calgary). Wolne wieczory i weekendy. Pełnopłatne przejazdy między serwisami. Zapewniamy płatne szkolenie. (Praca w przyjaznym, 2-osobowym zespole i miłej atmosferze. Oferujemy świadczenia zdrowotne (dentysta, okulista) Zadzwoń po więcej informacji: 403-829-0687 (6x)

WAKACJE W B.C W OKOLICY CRESTON

Niedaleko jeziora Kootney Lake, z białą plażą w Twin Bay, można wynająć dom całkowicie wyposażony. Duża weranda, piękne widoki, dużo drzew i kwiatów. Można zabrać ze sobą pieska. Po więcej informacji proszę dzwonić do Krystyny tel:403-540-7736 (19x)

PRACA Firma Polcribb Construction zatrudni mężczyzn przy budowie piwnic (basements). Wymagany własny dojazd oraz SIN , po więcej informacji proszę dzwonić pod numer telefonu 403-605-4642 (2x)

PRACA Poszukuję opiekunki do 3.5 letniego chłopca bliższe informacje pod nr telefonu 403- 918- 2535 Renata (4x)

PRACA  Zatrudnię kobietę do sprzątania na pół etatu. Bardzo dobre wynagrodzenie. Kontakt Małgorzata. Tel: 403-919-8512 (2x)