30 grudnia, 2018 -1 stycznia, 2019

30 grudnia, 2018 -1 stycznia, 2019

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 29 grudnia – V Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
18:00 – ++ Elżbieta Michalska i Elżbieta Pawlicka
18:00 – O opiekę Matki Bożej Nieustającej pomocy dla Mieczysława Kasperskiego – syn z rodziną

Niedziela, 30 grudnia – Święto Świętej Rodziny
8:30 – + Maria Adamska (21 rocz) – syn z rodziną
10:30 – + Kazimierz Żuk (2 rocz) – siostra z rodziną
12:30 – + Teresa Ebel – córka
19:00 – + Michał Skaliński – rodzina

Poniedziałek, 31 grudnia – Pożegnanie starego roku 2018
18:00 – Za parafian

Wtorek, 1 stycznia 2019r – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
10:30 – ++ Mieczysław i zmarli z rodziny i Dusze w czyśćcu cierpiące
12:30 – Za parafian
19:00 – + Alicja Rudy – rodzina

Środa, 2 stycznia –
19:00 – O Boże błogosławieństwo i łaskę wiary i zdrowia dla Davida – mama

Czwartek, 3 stycznia –
19:00 – ++ Beata i Antoni Blarowscy – przyjaciele

Piątek, 4 stycznia
9:00 – Za Parafian
19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Wiesława z okazji Urodzin

Sobota, 5 stycznia
8:30 – ++ Teofila i Jagoda Tłustochowicz i zmarli z rodziny
18:00 – O Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa i Grażyny z okazji 35 rocz sakramentu małżeństwa

Niedziela, 6 stycznia – Objawienie Pańskie
8:30 – + Regina Żuk (4 rocz)
10:30 – + Eugeniusz Sztupecki (4 rocz) – żona
12:30 – + Marek Machula (2 rocz) – żona z córkami
19:00 – + Alksander Samborski

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY
Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23

Ref: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.
I w każdym z dzisiejszych czytań, i w Ewangelii jest mowa o rodzinie, rodzicach dzieciach, czyli o nas, o tych, którzy byli, są lub będą rodziną, bez wyjątku, w każdej formie. Bo jakby na życie nie spojrzeć, każdy z nas pozostaje dzieckiem, prawie każdy z nas jest lub będzie rodzicem, zależnie od sytuacji rodzonym, przysposobionym, duchowym, ale zawsze spoczywa na nas odpowiedzialność rodzicielska.
Ta dzisiejsza niedziela poucza nas o prawach Ojca i Matki, o prawach dzieci, informuje nas, jak okazywać wdzięczność, a zarazem miłosierdzie rodzicom, a przede wszystkim – między wierszami – pokazuje nam, jak okazywać wdzięczność Ojcu, przez którego wszystko zostało postanowione. Jest też cenna informacja: to dzięki miłości, szacunkowi i miłosierdziu zyskujemy odpuszczenie grzechów, bowiem „Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.” (Syr 3,12-14)
Również Święty Paweł, pisząc do Kolosan, przesyła i do nas ważną informację: „Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!”( Kol 3,12-14). Musimy sobie zdawać sprawę z tego, iż miłość to doskonałość, a całe dobro czynione przez nas dla naszych bliskich, żony, męża i dzieci, to dobro czynione w imię Jezusa.
Wreszcie Święty Łukasz w Ewangelii poucza nas, jak mamy dbać o wiarę naszych dzieci, naszych wnuków czy dzieci chrzestnych, jak prowadzić je drogą wiary i Chrystusa. Uczy nas, jak oczekiwać dobra i miłości i jak dziękować Bogu za spełnione życie, pokazując nam Symeona, który takimi słowami dziękuje Panu: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.” (Łk 2,29-32). Dużo, bardzo dużo dzisiaj o nas, o rodzinie, o dzieciach, ale i o grzechach, miłosierdziu, wreszcie o chwale.
Jednak najważniejsze przesłanie przekazuje nam święty Paweł. Jego słowa to jakby kwintesencja dzisiejszego święta: „Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.” (Kol 3,18-21). Może potraktujemy to jako nasze motto?

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
1 stycznia, 2019
Lb 6, 22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21

Ref: Bóg miłosierny niech nam błogosławi
Kościół obchodzi dziś uroczystość Maryi, jako Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. W ten sposób z pomocą Świętej Bożej Rodzicielki rozpoczynamy również kolejny rok naszego życia. „Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty”. Maryja otrzymała posłannictwo wydania na świat Jezusa, Zbawiciela wszystkich ludzi. Dzięki Niej Syn Boży stał się człowiekiem, naszym bratem. My zaś staliśmy się dziećmi Bożymi. Jak zaznacza św. Łukasz, Maryja po narodzeniu Jezusa „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”. Pełnym miłości sercem Maryja rozważała, więc tajemnicę Jezusa. „Tym sposobem – jak zauważa ks. prof. Franciszek Mickiewicz, polski biblista – jawi się Ona nie tylko, jako Matka Jezusa Zbawiciela, ale też, jako Jego dobra uczennica oraz doskonały mędrzec, który usiłuje zgłębić i zrozumieć wielkie tajemnice Boże, ukryte w wydarzeniach dziejących się wokół niego. […] To właśnie Ona, jako Matka mogła najlepiej zaświadczyć, że Jej Syn poczęty za sprawą Ducha Świętego jest w swej istocie Synem Bożym. Dzięki temu […] wszyscy chrześcijanie mogą się od Niej uczyć, jak należy przyjmować słowo Boże: otwartym sercem, z wiarą i posłuszeństwem”. „Maryja, dzięki łasce Bożej wywyższona po Synu ponad wszystkich aniołów i ludzi, jako Najświętsza Matka Boża, która uczestniczyła w tajemnicach Chrystusa, słusznie doznaje od Kościoła czci szczególnej. Już od najdawniejszych czasów Błogosławiona Dziewica czczona jest pod zaszczytnym imieniem Bożej Rodzicielki”. To przez Maryję Bóg wszedł w czas, by go uświęcić. I to przez Nią obdarza nas swoim błogosławieństwem, czyli pochylając się nad nami w swojej Opatrzności, pragnie naszego dobra. Dziękujmy dziś Maryi także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży, a jako Matka Kościoła, oręduje za nami u Boga. „Zawierzajmy Jej siebie, aby kierowała naszymi krokami w tym nowym czasie, który Pan nam daje, i aby pomagała nam być prawdziwymi przyjaciółmi Jej Syna, a tym samym również odważnymi budowniczymi Jego królestwa w świecie, królestwa światła i prawdy. […] Obyśmy w nowym roku, który rozpoczynamy pod znakiem Maryi Dziewicy, wyraźniej odczuwali Jej matczyną obecność i dzięki Jej opiece, podtrzymywani na duchu, mogli na nowo kontemplować oblicze Jej Syna Jezusa i bardziej zdecydowanie iść drogami dobra”

LEKTORZY – 29-30 grudnia
18:00 – K. Pietrzak, D. Topor, Z. Topor
8:30 – A. Rudzińska, M. Sobczak, B. Pulwicki
10:30 – T. Nowak, S. Salome, M. Łabinowicz
12:30 – A. Gurgul, M. Kułaga, J. Bogusławski
19:00 – W. Grabowski, S. Teresa, W. Grabowski
1 stycznia, 2019
10:30 – M.Kaczan, S. Salome, V. Kanaszyc
12:30 – W. Potocka, M. Kułaga, M. Łabinowicz
19:00 – W. Grabowski, M. Iskra, W. Grabowski

W NASZEJ WSPÓLNOCIE
ŻYCZENIA NOWOROCZNE
Z BOGIEM W NOWY 2019 ROK
Wszechmogący Boże, który spoglądasz na nas okiem swojej Opatrzności, udziel nam, jeśli taka jest wola Twoja, świętej swojej łaski, abyśmy poddawali się wszystkim rozporządzeniom Twoim w czasie naszego ziemskiego pielgrzymowania, a przez to osiągnęli dobra niebieskie. Boże, którego Opatrzność nie myli się w swoich rozporządzeniach, Ciebie pokornie prosimy, abyś wszystkie szkodliwe rzeczy od nas oddalił, a wszystkich pożytecznych nam udzielił. Wszechmogący, wieczny Boże, który w dobroci swojej zasługi i prośby błagających przewyższasz, okaż nam miłosierdzie swoje, odpuść wszystko, co nam sumienie wyrzuca, i udziel tego, czego prośba wymówić nie może. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Z życzeniami szczęśliwego Nowego Roku – Happy New Year. Duszpasterze- Ks. Jacek i Ks. Marcin

PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy serdecznie za ofiary złożone podczas Mszy św. z okazji Świąt Bożego Narodzenia, za ofiary na pomoc potrzebującym – poprzez Skarbonę św. Antoniego. Serdeczne podziękowania Ks Stefanowi Ganowicz i Ojcu Marcinowi za pomoc w posłudze duszpasterskiej w okresie Bożego Narodzenia. Podziękowania Siostrom Dominikankom, Służbie liturgicznej, (ministrantom, lektorom, psalmistom, kolektorom), organistom, chórowi „Vox Populi” i zespołom – za zaangażowanie i czynny udział w liturgiach. Dziękujemy Pani Izabeli Cudak, Agnieszce Bugala, Marcie Sapielak i Sr. Lucynie za przepiękną dekorację żłóbka Bożego i wspaniały wystrój choinek. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Parafianom za modlitwę, życzliwość, szacunek, wszelkie dobro, jakie okazujecie względem Nas. Dziękujemy Wam za udział w życiu religijnym i rodzinnym naszej wspólnoty parafialnej. Każde Wasze uczestnictwo w liturgii Mszy Świętej i zaangażowanie w życiu parafialnym jest pięknym świadectwem wiary i otwiera serca innych na działanie Boga. Bóg zapłać!

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA
Zgodnie z polską tradycją w pierwszych tygodniach Nowego Roku 2019 będziemy odwiedzać rodziny w ramach kolędy, ale tylko na indywidualne zaproszenie. Karty – zgłoszenia na kolędę wyłożone są przy biuletynach. Kolęda to spotkanie księdza z wiernymi, by modlić się z mieszkańcami i im błogosławić.

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
W pierwszy piątek miesiąca 4 stycznia zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpoczyna się po porannej Mszy św. o godz. 9: 00. Prosimy wpisywać się do wyłożonego zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele. W tym dniu z posługą sakramentalną odwiedzamy chorych i starszych parafian. Wszystkich, którzy pragną odwiedzin z posługą w tym dniu prosimy poinformować biuro parafialne.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
W pierwszą sobotę miesiąca 5 stycznia zapraszamy przed Mszą św. na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17: 15, w czasie, której modlimy się na różańcu. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę. Szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej i Koła Rodziny Radia Maryja.

GRUPA MODLITEWNA „TOTUS TUUS”
W pierwszą sobotę miesiąca grupa modlitewna Totus Tuus zaprasza osoby zawierzone i wszystkich chętnych w miarę możliwości na Mszę św. poranną na godzinę 8:30. Po Mszy św. będzie całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której modlimy się w intencji Kapłanów i za cały Kościół św. Serdecznie zapraszamy.
TOGETHER IN ACTION – 2018
W całej Diecezji Calgary odbywa się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,233.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 23,768.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

SPRAWY MATERIALNE
Kryzys finansowy, który dotyka społeczeństwo w Albercie, ma też przełożenie na sytuację Kościoła w naszej diecezji. Dotyczy to praktycznie wszystkich parafii, w tym także naszej polonijnej wspólnoty parafialnej. Wydatki na cele bieżące i utrzymanie całej infrastruktury parafialnej w ostatnich latach bardzo mocno wzrosły, natomiast przychody naszej parafii od kilkunastu lat są na stałym poziomie, a nawet trochę maleją. Jest to spowodowane wspomnianą trudną sytuacją finansową społeczeństwa oraz malejącą liczbą zarejestrowanych parafian (wyprowadzki w inne miejsca, powroty do Polski itd.). Wszystko to skutkuje tym, iż zaczynają się zmniejszać nasze rezerwy finansowe, odłożone w latach poprzednich. Wszystkich parafian prosimy o wzięcie pod rozwagę tego aspektu funkcjonowania naszej wspólnoty oraz o pamięć modlitewną. W przychodzącym roku czeka nas dodatkowo remont naszego parafialnego parkingu, po akceptacji ze strony Diecezji zostanie otworzony specjalny fundusz remontowy na ten cel. Szczegóły zostaną podane w późniejszym czasie. Dziękując za wszelkie wsparcie naszej wspólnoty parafialnej, zapewniamy o pamięci modlitewnej.

STATYSTYKA ROKU 2018
W minionym roku 2018 zostało ochrzczonych 30 dzieci. Do Pierwszej Komunii św. przystąpiło 25 dzieci.
Sakrament bierzmowania przyjęło 26 kandydatów. Związek małżeński zawarło 7 par. Na wieczny odpoczynek zostało odprowadzonych 17 osób.

KAWIARENKA
W miesiącu stycznia kawiarenkę przygotowuje zespół „Krakusy” Zapraszamy 6 stycznia do kawiarenki.

POŚWIĘCENIE KREDY I KADZIDŁA
6 Stycznia w niedzielę w uroczystość Trzech Króli – w tym dniu Błogosławimy kadzidło i kredę. Niech wonny dym kadzidła wypełni nasze domy, a drzwi niech ozdobi wyznanie naszej wiary: Niech Chrystus błogosławi to mieszkanie C+M+B 2019. Ministranci będą rozprowadzać kredę i kadzidło. Do zestawu dołączony jest samo-rozpalający się węgielek. Prosimy dorosłych o ostrożność i zapoznanie się z instrukcją. Dziękujemy za ofiary złożone przy tej okazji, które przeznaczone będą na zimowisko dla ministrantów.

BIERZMOWANIE
6 stycznia (niedziela) po wieczornej Mszy św. o godz. 19: 00 zapraszam przygotowujących się do Bierzmowania oraz Rodziców na spotkanie formacyjne.

PIERWSZE CZWARTKI MIESIĄCA
Od stycznia 2019 roku w Pierwszy Czwartek każdego miesiąca, po Mszy św. wieczornej, odbędzie się krótka Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, zwłaszcza o powołania z naszej Parafii. Serdecznie zapraszamy na te ważne modlitwy, aby wspólnie „prosić Pana żniwa o robotników w winnicy Pańskiej”.
Modlitwy o powołania rozpoczynamy w I czwartek Nowego Roku, 3 stycznia, 2019.

JASEŁKA 2019 WŚRÓD NOCNEJ CISZY, BÓG SIĘ WAM RODZI…
W niedzielę, 13 stycznia w Domu Polskim o godzinie 15: 30 odbędą się tradycyjne JASEŁKA, na które zapraszamy całą Polonię. Tytuł tegorocznych Jasełek pragnie zwrócić naszą uwagę na sprawę bardzo ważną, a często zapomnianą w naszym życiu: potrzebę wyciszenia, zwolnienia w zagonieniu, hałasie dnia, odejścia – choćby na chwilę – od zajęć, potrzebę ciszy i refleksji nad swoim życiem – a wtedy – Bóg narodzi się w naszym sercu, przyjdzie ze swoją Łaską, aby nas pokrzepić, umocnić, dodać sił do dobrego życia według Jego Przykazań, które jedynie nadają sens ludzkiemu życiu i szczęście ludzkiemu sercu – w zagubionym dzisiejszym świecie. W Jasełkach wystąpią dorośli, młodzież i dzieci. Zatańczą Zespoły: GAICZEK, KRAKUSY, POLANIE, MAZOVIA, MŁODZI DUCHEM. Zobaczymy Górali w pięknych strojach i usłyszymy Kolędę góralską. Serdecznie zapraszamy. Bilety: Dzieci $5, Dorośli $10.

KOPERTY NA OFIARY NA 2019 ROK
W przedsionku kościoła znajdują się zestawy kopert na ofiary składane w ciągu roku podczas niedzielnej kolekty. Koperty w tym roku są ułożone alfabetycznie ze zmienionym numerem kopert, dlatego prosimy zabierać swoje koperty z imieniem i nazwiskiem, a nie kierować się numerem koperty z ubiegłego roku. Jeśli ktoś z parafian chciałby używać kopert, to prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego. Na podstawie składanych ofiar w kopertach wydajemy zaświadczenia do rozliczeń podatkowych po Nowym Roku. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary. – Bóg zapłać!
UWAGA! Zwracamy się z prośą o zwrócenie kopert z numerem #414. Ktokolwiek mógł zabrać przez pomyłkę, a nie zabrać swojego numeru proszony jest o zwrot tych kopert, bo osoba ta, która będzie składać ofiary pod tym numerem automatycznie ofiara będzie przechodzić na osobę z numerem #414.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE
Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2019. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 28 lutego, 2019r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu. Bóg zapłać!

PROŚBA O POMOC
Osoba starsza, nasza parafianka, z progresywnym stwardniem rozsianym (MS), jej mąż z chorobą genetyczną na Muscular Dystrophy, i ich córka z tą samą wrodzoną chorobą, co ojciec oraz z Anorexią proszą bardzo o pomoc dla Marii, która jest w domu starców i nikt z rodziny nie może jej pomóc w nijaki sposób, bo wszyscy w chorobie, a nie mają żadnej rodziny tutaj w Kanadzie. Pani Maria bardzo prosi o pomoc w zakupieniu ginger ale do picia, szamponów, kremów, chusteczek higienicznych oraz ofiary pieniężne na opłaty związane z pobytem w domu starców, na które jej nie starcza z miesiąca na miesiąc. Osoby chętne pomóc proszone są o dostarczenie rzeczy do biura parafialnego. Pani Maria bardzo jest wdzięczna wszystkim, którzy okazali jej dotychczas dużą pomoc. Bóg zapłać!

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO
COLDEST NIGHT OF THE YEAR – SAVE THE DATE When: Saturday, Feb. 23, 2019 at 4 pm. Where: Eau Claire Market. If you are looking for something meaningful to do as a whole family, this is your event! Join us for a walk along the Bow River Pathways, a chance to experience the cold as our less fortunate neighbours do, and the camaraderie of sharing a cause with your fellow participants in more than 100 locations across Canada. End the night with a warm meal and share your experiences with those around your table.

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES – ASSISTANT COORDINATOR | FEED THE HUNGRY. Feed the Hungry is a Diocesan program, which serves a weekly nutritious Sunday dinner at St. Mary’s Cathedral Hall to approximately 500 men, women, children, seniors and people with disabilities living in poverty.
COLLEGIAL JUDGE & CANONICAL SERVICES ASSOCIATE | CATHOLIC PASTORAL CENTRE. The individual will participate with a college of Judges in the diocesan ecclesiastical court, adjudicating petitions for declaration of marriage nullity and other matters brought before the tribunal according to canonical laws.

CASEWORKER | ELIZABETH HOUSE. Elizabeth House is a life-skills program and family-oriented home, which welcomes at-risk pregnant and parenting women who need a safe place to live. – PART TIME

SACRAMENT COORDINATOR | HOLY NAME. The individual will share in the Church’s teaching on the Sacraments by preparing for the gathering, leading the preparation sessions and providing a hospitable and welcoming environment. For more information about these positions, qualifications and application details, visit: http://careers.calgarydiocese.ca