Regulamin Biblioteki Parafialnej

Regulamin Biblioteki Parafialnej

Regulamin Biblioteki Parafialnej

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Calgary

Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy zarejestrowani po podpisaniu Regulaminu.

Zapisy do Biblioteki
Przy zapisie do Biblioteki należy
• podać nazwisko, adres i telefon
• okazać aktualny dokument tożsamości
• zapoznać się z Regulaminem Biblioteki i go podpisać

Regulamin Biblioteki za niepełnoletniego Czytelnika podpisują rodzice.

Czytelnik powinien zawiadomić Bibliotekę o każdej zmianie adresu i nazwiska.

Dane osobowe Czytelnika są chronione i mogą być wykorzystane wyłącznie do egzekwowania zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych.

Wypożyczanie

„Jednorazowo można wypożyczyć  maksymalnie 5 książek i 3 filmy DVD na okres 1 miesiaca.”

Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu wypożyczonych zbiorów, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych osób. Przedłużenie terminu zwrotu może być dokonane dwukrotnie o 14 dni od regulaminowego terminu zwrotu wypożyczonej pozycji.

W przypadkach uzasadnionych Biblioteka może poprosić o zwrot wypożyczonego materiału przed upływem ustalonego terminu.

Osoby przebywajace na wizycie moga pożyczac ksiażki używajac karty czytelniczej osoby przebywajacej w Calgary na stałe. Ta osoba bierze wtedy odpowiedzialność za wypożyczone ksiażki.

Kary

W stosunku do Czytelników przetrzymujących materiały biblioteczne ponad określony Regulaminem termin będą zastosowane kary finansowe / $ 1.00 za każdy tydzień, za każdą pozycję.

W wypadku zagubienia wypożyczonej ksiażki czy filmu, Czytelnik jest zobowiązany do odkupienia identycznych egzemplarzy, a w przypadku niemożności odkupienia – do pokrycia ich kosztów.

Do czasu wyrównania strat Czytelnik jest zawieszony i nie może korzystać z Biblioteki.

Zgoda i podpis
Czytelnika

Zobowiazuję sie do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.

Wyrażam zgode na wykorzystanie moich danych osobowych wyłacznie do egzekwowania zwrotu wypożyczonych zbiorów.

Rozumiem, ze wypożyczane filmy DVD sa tylko do użytku domowego, nie mogą byc kopiowane, a wyświetlanie czy oglądanie w miejscu publicznym jest niedozwolone.

Czytelnik:

Podpis: Data: