17 października

17 października

Sobota, 16 października- św. Jadwigi Śląskiej

18:00 –O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i światło Ducha św. dla Kapłanów, Biskupów, naszych Księży i Sióstr Dominikanek oraz Biskupa Williama

18:00- + Marcin Szysz                                             – rodzina

Niedziela, 17 października XXIX Niedziela Zwykła

8: 30 – O Boże bł., i dary Ducha św. dla synów

10: 30- O Boże błogosławieństwo dla Michała Senderowskiego z okazji urodzin                      – babcia i tata

12:30- + Janusz Wysocki (5 rocz)                       – żona i dzieci

19:00- O udaną operację i powrót do zdrowia dla Karoliny

19:00- O opiekę Matki Bożej i łaski Ducha św. dla Alicji Kamon z okazji 18 urodzin

Poniedziałek, 18 października- św. Łukasza, Ewang.

19:00-+ Elżbieta Burchan zmarła w Polsce

Wtorek, 19 października- bł. Jerzego Popiełuszki

(w Kanadzie – 5 męczenników, Jezuitów z Ontario)

19:00- ++ Zmarli z rodziny Borzęckich i Laskowskich

Środa, 20 października- św. Jana Kantego

19:00- ++ Michał Rybicki (2 rocz) i za zmarłych z rodziny Włazińskich

Czwartek, 21 października

19:00- Dziękczynna za 45 lat sakramentu małżeństwa Janiny i Janusza z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

Piątek, 22 października- św. Jana Pawła II

9:00- + Krystyna Świercz                          – siostra z mężem

19:00- W intencji Bogu znanej

Sobota, 23 października

8:30- O opiekę Matki Bożej i dary Ducha św. dla syna – mama

18:00 –+ Józefa Dąbrowska (1rocz)         – dzieci i wnuki

18:00- Dziękczynna za otrzymane łaski dla Dariusza

Niedziela, 24 października XXX Niedziela Zwykła

8: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Wiesławy i Stanisława w rocznicę sakramentu małżeństwa

10: 30- Dziękczynna w 7 rocz. sakramentu małżeństwa z prośbą o Boże bł., zdrowie i wszelkie łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Katarzyny i Dyrena

12:30- ++ Katarzyna i Franciszek Pieczara – syn z rodziną

19:00- ++ Janina i Andrzej Wolańczyk

                XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Iz 53,10-11;Hbr 4,14-16; Mk 10,35-45

Ref:   Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Wyznajmy swoje grzechy, wyznajmy wiarę, uczcijmy Tego, który za nas poniósł Ofiarę, byśmy zawsze byli gotowi na wezwanie Pana. Do tego przekażmy sobie znak pokoju, przyjmując Ciało i Krew Chrystusa. Na koniec pomódlmy się, dziękczyniąc, i przez Kapłana pobłogosławieni i rozesłani rozejdźmy się do naszych domów, przenosząc to Błogosławieństwo na rodziny i znajomych.  To przepis na życie Eucharystyczne, życie w wierze, akurat na Rok Wiary, dopiero, co ogłoszony. Człowiek zawsze stara się zapewnić sobie zaszczyt, a przed cierpieniem uciec. Jest też skłonny wywyższać się ponad innych i osiągnąć sukces wszelkim kosztem. Woli siebie uniewinnić niż uniżyć się w czymkolwiek. Taka jest nasza ludzka natura. Nam, ludziom, trudno jest przyjąć cierpienie. Dopiero głębokie zrozumienie tajemnicy krzyża i wewnętrzne jej przyjęcie pozwala przyjąć wymagania płynące z naśladownictwa Chrystusa. Jakie musimy spełnić wymagania? Trzeba odrzucić pragnienie bycia na świeczniku, czyli pragnienie pierwszeństwa, pragnienie współzawodnictwa wynikającego z pychy, pozbyć się zarozumiałości z powodzenia, odrzucić dążenie do osobistych tylko celów.  To w takim razie drugie pytanie, po co? Ano trzeba temu sprostać, by naśladować Chrystusa, by służyć innym, nieść swój krzyż i ofiarować się z Panem Jezusem „na okup za wielu”, za wszystkich. Takie przyjęcie cierpienia może być dla nas drogą zbawienia i ratunkiem dla świata i ludzi. Jak czytamy w Liście do Hebrajczyków: „Przybliżmy się, więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla [uzyskania] pomocy w stosownej chwili.” Cytat ten równie dobrze odnosi się do nas, do naszych dni i godzin. A zatem ostatnie pytanie w rozważaniu:, w jakiej to stosownej chwili? W każdej chwili, w każdej sekundzie, minucie, godzinie, bowiem nie znamy dnia ani godziny, kiedy Pan do nas przyjdzie. Nie pytajmy Pana, co mamy uczynić dla Niego, ale bierzmy z Niego przykład, bierzmy na swoje barki cierpienia nasze i innych, by być sługami, a nie tymi, którzy oczekują samych łask i dobra, gdyż (w ich przekonaniu) to im się należy. Wiara od kariery różni się tym, że w wierze i w Kościele nie powinno być rywalizacji, walki o sukces, o stanowisko. „Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. Matko Boża Różańcowa, przez Twoje wstawiennictwo prosimy o pomoc w odnalezieniu właściwej drogi do wiary i Kościoła.

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY

16-17 października

   18:00- M. Edgar

   8:30- R. Przybylski

10:30- M. Domaradzk

  12:30- J. Bogusławski

  19:00- W. Grabowski

Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspie­ranie działalności charytatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona nam na rok 2021 wynosi $17,830 a zostało zebrane $8,927.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! 

NOWE PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. W NASZEJ PARAFII. Wszystkich, którzy zaintere­sowani są przystą­pieniem dziecka do I Komunii świętej, prosimy o kontakt z siostrą Salome: 587-896-5575. Spotkania modlitewno-organizacyjne są w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o 10:30 w kościele.

Biblioteka jest otwarta, ale mogą być obecne tylko cztery osoby w tym samym czasie. Obowiązkowe są maseczki ochronne. Prosimy też o dezynfekowanie rąk i przestrzeganie bezpiecznej odległości między osobami. Planowan wcześniej wyprzedaż książek musi zostać przełożona na późniejszy termin – nie ma „aktywności” w  sali parafialnej z powodu ograniczeń Covid’owych.

XII KONCERT CHARY­TATYWNY ku czci ŚW. JANA PAWŁA II,  – 2021.

pt. „Bóg jest pierwszym źródłem radoś­ci i nadziei człowieka”, będzie udo­stępniony w internecie (YouTube), w sobotę, 16 paź­dziernika od godziny 19:30 oraz w niedzielę, 17 paź­dziernika do niedzieli 24 paź­dzier­nika włącznie, gdyż nie może odbyć się w Domu Polskim w Calgary – z powodu nadal trudnej sytuacji pandemicznej.

Koncert ubogaci nas głębią słów Papieża – Polaka, skierowanych do Rodaków na całym świecie, oraz słowami Błogosławionego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, niezłomnego Prymasa Tysiąc­lecia, który stawał w obronie świętej wiary katolickiej i miłości do Ojczyzny w ciężkich czasach komunizmu.

W Koncercie usłyszymy poezję patriotyczno – religijną, oraz patriotyczne i religijne pieśni, zobaczymy tańce narodowe. Udział w Koncercie biorą dzieci, młodzież i dorośli. Dziękujemy Wszystkim występu­jącym w Koncercie Charytatywnym i Wszystkim, którzyprzyczynili się dozrealizowania Koncertu.

 Serdecznie zapraszamy, aby spędzić niedzielne popołudnie 17 października, oglądając szczególny Koncert – na szklanym ekranie. Również serdecznie prosimy – pomimo obecnej, trudnej sytuacji – o wsparcie swoją ofiarą polskie, ubogie, często osierocone dzieci na Kresach, we Lwowie i innych placówkach polskich oraz o poparcie działalności Pro-life w Ojczyźnie. Czeki (oraz cash w podpisanej kopercie) – można wystawiać na: KNIGHTS OF THE IMMACULATA ASSOCIATION– z dopiskiem: Koncert Charytatywny w celuuzyskania pokwitowaniado INCOME TAX.

Niech Dobry Bóg, który utożsamił się z najbiedniejszymi, wynagrodzi hojność serc szczegól­nymi łaskami, a Matka Najświętsza otacza – zwłaszcza w tym ciężkim czasie pandemii – najlepszą opieką.

LINK do KoncertuCharytatywnego:

WIERSZ OTRZYMANY OD PEWNEJ PARAFIANKI TYDZIEŃ TEMU – Wspomnienie o Wielkim Człowieku, Papieżu, Janie Pawle II.

„Góralu, czy Ci nie żal”

Majestatyczne piękno polskich gór

całym swym sercem ukochałeś.

Ten niepowtarzalny Boży twór

Znanym ci szlakiem przemierzałeś.

              Mglistym welonem szczyty pokryte

i tak dostojnie przystrojone,

w ślubne suknie stoki obszyte

rodzinne strony wzrokiem ukojone.

Na górskiej polance często przysiadałeś

Myśli Twe wzbogacał szumiący bór.

Słowami poezji góry ubierałeś,

a sercem otwierałeś niebios zdrój.

Z rwącym potokiem się przekomarzałeś,

Gdy fale jego-stopy Twe muskały.

O rodzinnych stronach wiersze układałeś,

a góry je w lot echem porywały.

Gdy ulubioną „Barkę” zaśpiewałeś,

Wówczas lud zaśpiewał: góralu czy ci nie żal?

W słonecznych promieniach łezkę wycierałeś,

Gdy macierz śpiewała: wracaj do hal!

A gdy spocząłeś w „Domu Ojca’

A na wieko księgę Ewangeli położono

wiatr cichutko zamknął ją do końca

modlitwą wszystkich Braci, Dom ten otoczono.

Teraz poezję o Tobie śpiewamy,

Białym wierszem przez Ciebie pisaną.

W naszych modlitwach Ciebie wspominamy.

Jesteś Wielką Postacią przez lud – ukochaną.

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCOWYM

Przeżywamy obec­nie miesiąc paź­dziernik, w sposób szczególny poświę­­cony czci Matki Bożej i modlitwie różańcowej. Biorąc do rąk różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, prosimy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zapraszamy na nabo­żeństwa w ciągu tygodnia, po wieczornej Mszy świętej. Wyjątkiem jest środa: by nie było zbyt późno dla dzieci, dzieci zapraszamy na wspólne odmawianie ró­żań­ca w środy na godz. 18:30.

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ 2020/2021

Z powodu pandemii, celebracja Pierwszej Komunii była „rozłożona w czasie”: od maja aż do 10 października. W sumie do Pierwszej Komunii św. przystąpiło 16-ro dzieci.

Wandycz Veronika

Wiśniewski Martina

Mazur Julia

Foulonneau Alice

Rutkowski Darek

Morley Maya

Czerniak Nikola

Kiszka Kaya

Hamryszczak Jakub

Surowiec Viktor

Juszczak Emilia

Bagińska Amy

Topp Landon

Wojciechowski Jacob

Szot Vanessa

Pelc Kaya

 

OJCIEC PIO wstawia się  u Boga. Zapraszamy na nabożeństwo przez Jego wstawiennictwo, w piątek 22 października, po Mszy św. o godz. 19:00 Intencje modlitewne należy pisać               WYRAŹNIE !!!

LIST KS. BISKUPA DO WIERNYCH Z TEJ DIECEZJI

(Ponieważ dotyczy ważnej, a delikatnej sprawy szcze­pień, gdzie prawa i wolności obywatelskie spotykają się z troską o dobro wspólne, zdrowie i życie, tekst prezentujemy w oryginale, by nic nie zostało zniekształ­cone w procesie tłumaczenia).

            Dear Sisters and Brothers in Christ,

The number of confirmed cases of COVID-19 being reported each day has significantly increased in our province. This brings to the forefront of our consciousness the need to safeguard the common good, and in charity to promote the safety of others by protecting our individual health and that of society. In some provinces, the sectors of healthcare, education and social services, public agencies and corporations have begun to announce mandatory vaccination as require­ment for their employees and the public. This has resulted in the Diocese and the parishes receiving from members of the faithful the request for letters of exemption from the mandatory vaccination based on the grounds of religious belief.  

While the Diocese respects the freedom of a person’s individual conscience as the Church teaches, the Church and her ministers cannot objectively attest to or endorse a person’s process of discernment in coming to their decision of conscience. Therefore, the Diocese and the parishes will not be issuing any letters of exemption from vaccination.

The clergy has been strongly encouraged instead to accompany and assist those requesting such letters to know and understand the teachings of the Church on vaccination during this pandemic through statements released by the Congregation for the Doctrine of the Faith, the Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB), and the pastoral letter provided by the Bishop of Alberta and the Northwest Territories.  As stated by my brother Bishops and in communion with the Holy Father, it is morally permissible to receive a vaccine approved for use in Canada against COVID-19, and while there are many possible reasons for one to struggle in their conscience with such a vaccine being mandatory, the Diocese will not take the position or role of endorsing an individual’s conscience and decision.

If vaccination will be mandated, there must also be on the part of legitimate authorities, the necessary provisions of reasonable accommodation which respects and promotes the dignity of the individual conscience and the decision of conscientious objection. However, those who choose not to be vaccinated for whatever reason must do their utmost to ensure that they take all precautionary measures possible to avoid places and circumstances where they and others would be most vulnerable. They must also follow the health and safety measures not only to prevent contracting the virus for themselves but also preventing others from becoming sick. This is everyone’s moral responsibility.  

Much prayer is needed in this time, in this polarized society, for those who have suffered so much and for those who continue to suffer from the reality of the pandemic. As Christians and people of goodwill, we must grow in our love and concern for others and use the gift of our freedom responsibly to help others especially those who are in most need.  

Sincerely yours in Christ,

+William T. McGrattan Bishop of Calgary

OGŁOSZENIA RODZINY RADIA MARYJA (RRM)

Z powodu nagłego odejścia Bonifacego Pulwickiego, spra­wy związane z Rodziną Radia Maryja koordynuje Anna Mazur. Spotkanie członków/sympatyków RRM odbędzie się w kościele, w niedzielę 24 października, po Mszy św.o godz. 10:30. Osoba, która prenumeruje miesięcznik „Szlachetne Zdrowie” proszona jest o kontakt z Anną 403-918-3699. Prosimy też o „bazę danych” by można było koordynować prace, a po Nowym Roku wystawić zaświadczenie podatkowe.

PRACA Zatrudnimy panie do sprzatania domków. Praca od zaraz, w szybkim tempie. Wymagane pozwolenie na prace, własny samochód (dodatki za używanie własnego auta) oraz doświadczenie w sprzątaniu i komunikatywny język angielski. Oferujemy; stawke po okresie próbnym od $17/h wzwyż, w zależności od wydajności i wykonania pracy stawka jest podwyższana. Stanowisko na 3/4 etatu z możliwością gwarantowanego pełnego etatu. Praca od Poniedziałku do Piątku.  Podania prosze przesyłać na email  pracacalgary@gmail.com      (3x)

Ołtarz przystrojony przez Sr. Lucynę na Dzień Dziękczynienia

MODLITWA ZA ZMARŁYCH – WYPOMINKI – NOWENNA MSZY ZA ZMARŁYCH

Listopad – miesiącem modlitwy za zmarłych. Nowenna Mszy św. za zmarłych zostanie odprawiona w naszym kościele od 2 do 10 listopada. Przez cały miesiąc listopad będziemy się modlić w tradycyjnych „Wypominkach”. Koperty, na których można wypisać imiona zmarłych, wyłożone są na stolikach przy biuletynach. BARDZO PROSIMY O CZYTELNE DRUKOWANE LITERY PRZY WYPISYWANIU IMION I NAZWISK ZMARŁYCH. IMIONA PROSIMY O PISANIE W MIANOWNIKU, DOKŁADNIE TAK JAK SĄ PISANE W DOKUMENTACH UŻĘDOWYCH (PRAWO JAZDY, PASZPORT ITD) . Będzie to bardzo pomocne przy odczytywaniu przez kapłana.

MODLITWA NA CMENTARZACH

W niedzielę 31 października, o godz. 15: 00 na cmentarzach, gdzie pochowani są nasi parafianie zgromadzimy się na modlitwie różańcowej. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową na cmentarzach St. Mary’s (gdzie znajdują się również groby Księży Chrystusowców: ś.p. Ks. Jan Otłowski, Ks. Arkady Boryczka, Ks. Józef Smyczyk) oraz St. Joseph’s (Queen’s Park), gdzie jest wiele grobów Polaków.