24 października

24 października

Sobota, 23 października

18:00 –+ Józefa Dąbrowska (1rocz)         – dzieci i wnuki

18: 00- Dziękczynna za otrzymane łaski dla Dariusza

Niedziela, 24 października XXX Niedziela Zwykła

8: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Wiesławy i Stanisława w rocznicę sakramentu małżeństwa

10: 30- Dziękczynna w 7 rocz. sakramentu małżeństwa z prośbą o Boże bł., zdrowie i wszelkie łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Katarzyny i Dyrena

12:30- ++ Katarzyna i Franciszek Pieczara – syn z rodziną

19:00- ++ Janina i Andrzej Wolańczyk

Poniedziałek, 25 października

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha św. dla Sr. Darii z okazji imienin

19:00- O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Renaty i Franciszka

Wtorek, 26 października

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Benjamina z okazji urodzin                             – dziadkowie

Środa, 27 października

19:00- + Bożena Dominiak                                    – przyjaciele

Czwartek, 28 października- św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

19:00-++ Tadeusz, Bronisław i Eugenia Molińscy oraz Tadeusz Kucharski

Piątek, 29 października

9:00- + Barbara Kwartek

19:00- + Bronisława Błaszczyk (20 rocz) – córka z rodziną

Sobota, 30 października

8:30- ++ Wiktoria i Stanisław Kobylańsk – córka z rodziną

18:00 –+ Teresa Niemczak (1 rocz)

18:00- + Stanisław Adamski (11 rocz)     – syn z rodziną

Niedziela, 31 października XXXI Niedziela Zwykła

8: 30 – ++ Józefa, Stanisław i Julian Orłowscy oraz zmarli z rodziny Orłowskich i dusze w czyśćcu cierpiące

                                                                                         – córka

10: 30-++ Eugenia (Anna) i Cezary Surwiło (8 rocz) – Teresa

12:30- ++ Janina i Andrzej Wolańczyk

19:00- ++ Za zmarłych z rodziny Borowskich i Łój

                XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

Pwt 6,2-6; Hbr 7,23-28; Mk 12,28b-34

Ref: Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja

Czegokolwiek byśmy nie czynili, zawsze nasze działanie wynika z określonych motywów: albo działamy spontanicznie, albo z zamiłowania, albo z konieczności. Wszystkie motywy są w jakimś stopniu uwarunkowane miłością, chociaż niekoniecznie miłością do wykonywanej pracy. Podejmowane działania nie zawsze dają się zrealizować, nie zawsze przynoszą dobre efekty, nie zawsze przyczyniają się do naszego rozwoju. Ale jest jedno działanie, które nas nigdy nie zawiedzie: zawsze możemy wzrastać w miłości, Bożej Miłości. To właśnie dzisiaj  Księga Powtórzonego Prawa mówi nam: „Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.” (Pwt 6,4-6). Bóg jest Miłością, Miłością, którą nam daje, Miłością, którą od nas przyjmuje, Miłością, którą się z nami dzieli. Ta wielka Miłość Boga dała nam kapłanów, dla których wzorem jest Najwyższy Arcykapłan. Słuchając słów:, „Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego, bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To, bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.”(Hbr 7,25-27) możemy być szczęśliwi, że został nam dany udział w zbawczym planie Boga. Wgłębiając się w teksty dzisiejszej Liturgii Słowa odkrywamy podstawową zasadę życia. Miłość Boża i nasza miłość do Boga to pierwsze i najważniejsze ze wszystkich przykazań – przykazanie, które wzywa nas do miłowania Boga całym sobą. Nie może być innej odpowiedzi człowieka na miłość Boga, który kocha nas miłością najczystszą, bezwarunkową, który akceptuje każdego człowieka w jego aktualnej rzeczywistości i kocha w sposób nieskończony. Naszą odpowiedzią może być tylko przyjęcie miłości Boga i odwzajemnienie jej. Zapyta ktoś, jak? Ano, słuchając Boga, dostrzegając Go i dając Mu pierwszeństwo we wszystkim. Nie wolno nam jednak zapominać, że Jezus Chrystus łączy przykazanie miłości Boga z przykazaniem miłości bliźniego i samego siebie, zaś chronologia rozwoju duchowego przyjmuje, że miłość bliźniego jest drogą do miłości Boga. Tak, więc przykazanie miłości to dla nas i zadanie, i obietnica.  

PANIE JEZU – prosimy – obdarz nas łaską, która pomoże nam w naszym ziemskim życiu w pełni realizować przykazanie miłości.

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY

23-24 października

   18:00- Z. Topor 

  8:30- M. Iskra

  10:30- M. Kaczan

12:30 – J. Pajewski

19:00- W. Grabowski

Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspie­ranie działalności charytatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona nam na rok 2021 wynosi $17,830 a zostało zebrane $9,227.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! 

NOWE PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. W NASZEJ PARAFII. Wszystkich, którzy zaintere­sowani są przystą­pieniem dziecka do I Komunii świętej, prosimy o kontakt z siostrą Salome: 587-896-5575. Spotkania modlitewno-organizacyjne są w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o 10:30 w kościele.

Biblioteka jest otwarta, ale mogą być obecne tylko cztery osoby w tym samym czasie. Obowiązkowe są maseczki ochronne. Prosimy też o dezynfekowanie rąk i przestrzeganie bezpiecznej odległości między osobami.

XII KONCERT CHARY­TATYWNY ku czci ŚW. JANA PAWŁA II,  – 2021.

pt. „Bóg jest pierwszym źródłem radoś­ci i nadziei człowieka”, będzie udo­stępniony w internecie (YouTube), do niedzieli 24 paź­dzier­nika, gdyż nie może odbyć się w Domu Polskim w Calgary – z powodu nadal trudnej sytuacji pandemicznej.

Koncert ubogaci nas głębią słów Papieża – Polaka, skierowanych do Rodaków na całym świecie, oraz słowami Błogosławionego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, niezłomnego Prymasa Tysiąc­lecia, który stawał w obronie świętej wiary katolickiej i miłości do Ojczyzny w ciężkich czasach komunizmu.

W Koncercie usłyszymy poezję patriotyczno – religijną, oraz patriotyczne i religijne pieśni, zobaczymy tańce narodowe. Udział w Koncercie biorą dzieci, młodzież i dorośli. Dziękujemy Wszystkim występu­jącym w Koncercie Charytatywnym i Wszystkim, którzyprzyczynili się dozrealizowania Koncertu.

 Serdecznie zapraszamy, aby spędzić niedzielne popołudnie, oglądając szczególny Koncert – na szklanym ekranie. Również serdecznie prosimy – pomimo obecnej, trudnej sytuacji – o wsparcie swoją ofiarą polskie, ubogie, często osierocone dzieci na Kresach, we Lwowie i innych placówkach polskich oraz o poparcie działalności Pro-life w Ojczyźnie. Czeki (oraz cash w podpisanej kopercie) – można wystawiać na: KNIGHTS OF THE IMMACULATA ASSOCIATION– z dopiskiem: Koncert Charytatywny w celuuzyskania pokwitowaniado INCOME TAX.

Niech Dobry Bóg, który utożsamił się z najbiedniejszymi, wynagrodzi hojność serc szczegól­nymi łaskami, a Matka Najświętsza otacza – zwłaszcza w tym ciężkim czasie pandemii – najlepszą opieką.

LINK do KoncertuCharytatywnego:

ANKIETA Zachęcamy młodzież w wieku od 11 do 35 roku życia do wypełnienia ankiety, która jest w dwóch wersjach językowych (do wyboru). Ankieta będzie służyć do udziału w badaniu naukowym. Link do ankiety poniżej.

Wersja Polska:

https://forms.gle/HebGTBonyC53zn8F9

Wersaja Angielska:

https://forms.gle/XaePKGpJxu57GVNj8

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną przedstawione wyłącznie w z biorczym zestawieniu stworzonym na potrzeby pracy naukowej.

Przeżywamy obec­nie miesiąc paź­dziernik, w sposób szczególny poświę­­cony czci Matki Bożej i modlitwie różańcowej. Biorąc do rąk różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, prosimy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zapraszamy na nabo­żeństwa w ciągu tygodnia, po wieczornej Mszy świętej. Wyjątkiem jest środa: by nie było zbyt późno dla dzieci, dzieci zapraszamy na wspólne odmawianie ró­żań­ca w środy na godz. 18:30.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH – WYPOMINKI – NOWENNA MSZY ZA ZMARŁYCH

Listopad – miesiącem modlitwy za zmarłych. Nowenna Mszy św. za zmarłych zostanie odprawiona w naszym kościele od 2 do 10 listopada. Przez cały miesiąc listopad będziemy się modlić w tradycyjnych „Wypominkach”. Koperty, na których można wypisać imiona zmarłych, wyłożone są na stolikach przy biuletynach. BARDZO PROSIMY O CZYTELNE DRUKOWANE LITERY PRZY WYPISYWANIU IMION I NAZWISK ZMARŁYCH. IMIONA PROSIMY O PISANIE W MIANOWNIKU, DOKŁADNIE TAK JAK SĄ PISANE W DOKUMENTACH UŻĘDOWYCH (PRAWO JAZDY, PASZPORT ITD) . Będzie to bardzo pomocne przy odczytywaniu przez kapłana.

MODLITWA NA CMENTARZACH

W niedzielę 31 października, o godz. 15: 00 na cmentarzach, gdzie pochowani są nasi parafianie zgromadzimy się na modlitwie różańcowej. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową na cmentarzach St. Mary’s (gdzie znajdują się również groby Księży Chrystusowców: ś.p. Ks. Jan Otłowski, Ks. Arkady Boryczka, Ks. Józef Smyczyk) oraz St. Joseph’s (Queen’s Park), gdzie jest wiele grobów Polaków.

MSZA ŚW. W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

17. Kiedy właściwie rozpoczyna się liturgia Mszy świętej? Właściwy początek poprzedzony jest kilkoma etapami. Pierwszy z nich to radosne nawoływanie dzwonów do gromadzenia się. Duże wrażenie robi koncert dzwonów w Genewie. O oznaczonej godzinie rozlegają się dźwięki dzwonków ze wszystkich kościołów, przedziwnie zharmonizowane dzięki pomysłowi tamtejszych ludwisarzy. Jakżeż byłoby to piękne w naszej Ojczyźnie, w której, dzięki Bogu, wierni, odświętnie ubrani, całymi gromadami udają się do swego kościoła. To schodzenie się, „zbieranie z czterech stron świata”, jak określa Didache (najwcześniejsze nie biblijne pismo starochrześcijańskie, powstałe około 65 roku), jest tworzeniem zgromadzenia. Nie zawsze jesteśmy świadomi, że to z inicjatywy samego Boga udajemy się w przestrzeń komunii (bardzo mi się spodobało to określenie kościoła!), do domu Ojca, w którym On nas oczekuje. Nasze skierowanie ku Bogu przywołuje bezpośrednio nasze otwarcie na drugiego człowieka, dzięki czemu może ukonstytuować się zgromadzenie i zaistnieć łaska dobrego początku. Drugi etap rozpoczęcia liturgii eucharystycznej – to wejście przewodniczącego celebracji – prezbitera z towarzyszącymi mu osobami, pełniącymi różne posługi w zgromadzeniu liturgicznym. Jest to tzw. Wejście, któremu towarzyszy zwykle śpiew. Śpiew zaś łączy, wiąże – miłujący, zakochani śpiewają. Decydującym etapem, początkiem liturgii jest pozdrowienie „Pan z wami” lub inne przewidziane w Mszale. Jest ono, bowiem oficjalnym stwierdzeniem obecności Chrystusa Zmartwychwstałego pomiędzy zebranymi: „Gdzie, bowiem dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośrodku nich” (Mt 18, 20). Słowa prezbitera są w tym momencie najważniejsze, najistotniejsze, potwierdzają, że zgromadzeni nie spotykają się na prostym, zwykłym zebraniu wokół jakiegoś programu, idei, koncepcji czy nawet misji, lecz stanowią cząstkę ciała mistycznego. W Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego w nr. 28 czytamy: „Prezbiter przez pozdrowienie oznajmia wspólnocie obecność Pana”, a w trzecim wydaniu tego dokumentu z 2002 roku, w nr. 47 powiedziano: „Przez to pozdrowienie i odpowiedź ludu ujawnia się misterium zgromadzonego Kościoła”. Należę do społeczności Kościoła, jestem umiłowany przez Boga i Jego społeczność, Pan traktuje mnie arcypoważnie, osobowo, dla Niego jestem jedynym, pierwszym, Adamem. Człowiek musi mieć pewność swego pierwszeństwa w jakimkolwiek układzie stosunków i sił, musi mieć poczucie swego autentycznego obywatelstwa. Powyższe stwierdzenie zobowiązuje prezbitera do szacunku wobec każdego ochrzczonego oraz wszystkich zgromadzonych wobec siebie. Miłość zakłada szacunek. Łaska dobrego początku oznacza dalej odpowiedź obecnemu Chrystusowi na wezwanie skierowane do każdego z zebranych – chodzi o świadomą obecność, całą swoją osobowością. Prawda celebracji postuluje autentyczność relacji z Bogiem, drugimi i ze samym sobą.

FUNDACJA BRATA ALBERTA

Zarząd Fundacjii Brata Alberta w Calgary, przypomina, że wszystkie zebrane pieniądze są przekazywane do ośrodków w Polsce, które opiekują się dziećmi z rodzin ubogich i zagrożonych i domowi dziecka. Szczegółowe informacje na temat naszej Fundacji można znaleźć na stronie www.bacalgary.ca lub w czasie zbiórki przy naszym stoliku w sali parafialnej. Pragniemy podziękować wszystkim ofiarodawcom, którzy przesłali czeki i przekazali pieniądze. Jesteście wspaniali dzieląc się w tak trudnych czasach z tymi, którzy potrzebują pomocy. Ośrodki, którym pomagamy w Polsce potrzebują wsparcia bardziej niż kiedykolwiek.  Można również przesyłać dotacje pocztą na nasz adres: Relief Foundation for Poland PO Box 21015 Dominion PO Calgary, AB, T2P 4H5 Na czekach prosimy wpisywać angielską nazwę Fundacji: Relief Foundation For Poland.

 Ze względu na obostrzenia związane z pandemią, zespół „Polanie” nie może zorganizować w tym roku Balu Maskowego, jednak serdecznie zaprasza do obejrzenia przygotowywanego specjalnie na tę okazję na koniec października minikoncertu na fb „Polan”.  Zapraszamy również do udziału w konkursie z nagrodami, w którym będziemy mieli okazję powspominać minione bale. Zachęcamy do przysyłania swoich zdjęć w kostiumach z któregoś z poprzednich balów maskowych „Polan”.   Można też przesłać zdjęcie w kostiumie, w który chciałoby się przebrać w tym roku. Termin nadsyłania fotografii mija 30 października. Po szczegóły dotyczące konkursu i nagród zapraszamy na stronę facebookową zespołu ” Polanie”.

NIEDZIELA EDUKACJI KATOLICKIEJ

Dołącz do nas w obchodach Niedzieli Edukacji Katolickiej 6 i 7 listopada 2021 r.

Razem z naszą wspólnotą łączmy się, aby wspierać i dziękować za edukację katolicką w Albercie. Bądź częścią czegoś większego! Twoja dedykowana darowizna zapewni lepsze możliwości nauki dla katolickich studentów z Calgary i okolic. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.theccef.ca                

PRACA Zatrudnimy panie do sprzatania domków. Praca od zaraz, w szybkim tempie. Wymagane pozwolenie na prace, własny samochód (dodatki za używanie własnego auta) oraz doświadczenie w sprzątaniu i komunikatywny język angielski. Oferujemy; stawke po okresie próbnym od $17/h wzwyż, w zależności od wydajności i wykonania pracy stawka jest podwyższana. Stanowisko na 3/4 etatu z możliwością gwarantowanego pełnego etatu. Praca od Poniedziałku do Piątku.  Podania prosze przesyłać na email pracacalgary@gmail.com      (2x)

OSOBA DO POMOCY

Poszukuję uczciwej i samotnej pani bez nałogów z własnym pojazdem do pomocy i opieki dla syna. Oferuję zamieszkanie z dobrym wynagrodzeniem. Mieszkamy w Vulcan County. Proszę o kontakt: 403-897-3870