Wydanie Świąteczno Noworoczne 2023/2024

Wydanie Świąteczno Noworoczne 2023/2024

Sobota, 23 grudnia

17:00– ++ Janina i Franciszek Korzeniewski

18:30– ++ Za zmarłych z rodzin: Mysza, Tomasik, Kuczaj i Witkowski

18:30 (ks. Andrzej)– O łaskę zdrowia i opiekę M.B dla Jessiki     – mama

8:30- O Boże bł. dla Anny z okazji urodzin                                    

10:30- O Boże bł. dla Renaty P. i Arka S              – Magda S

10:30- O Boże błogosławieństwo dla Reginy Piekut w dniu urodzin           – przyjaciele

8:30- O Boże błogosławieństwo dla Renaty Piekut z okazji urodzin             – Anna

10:30- Z podziękowaniem za łaski Boże z prośbą o dalsze Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla rodziny Kuczaj i Matuła

12:30-++ Eżbieta Opałka (22 rocz), Jan Szelawa (3 rocz) i Stanisław Cudak

9:00– ++ Eugenia, Tadeusz i Bronisław Moliński

12:00-++ Stanisław, Bogdan i Janusz Wysocki

12:00++(ks. Andrzej) Wiesława Kazimierska (14 rocz)  – córka z rodziną

19:00– O Boże bł. dla Krystiana z okazji urodzin                        – rodzice i brat

19:00 + Karolina Mickiewicz (4 rocz)

19:00- ++ Wiesław Komarnicki (10 rocz) i zmarli z rodziny             – żona z rodziną

19:00- ++ Zygmunt i Adam Branicki

19:00-+ Honorata Mikosz

Piątek, 29 grudnia – Św. Tomasza Beckieta

9:00- ++ Krystyna i Józef Sobczak                              

18:00- ++ Krystyna i Nikodem Wawrzyniewicz

Sobota, 30 grudnia

8:30- + Adolf Pajewski

17:00– + Kazimierz Żuk (7 rocz)               – siostra z rodziną

18:30- + Maria Adamska (26 rocz)

8: 30- O Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia dla Elżbiety

10: 30- ++ Jan Pasecki, Danuta Matusiak, Maria, Wincenty i Józef Kozłowscy

12:30– Maria Łaniak (10 rocz)

18:00- Nabożeństwo na zakończenie Starego Roku

18:30Polish/English– Za Parafian

8:30++ Wanda Polańska oraz Helena i Marek Konecki

10:30- + Za zmarłych z rodziny Przejczowskich i Styrylskich

12:30- ++ Krystyna Bukry (1 rocz) i zmarli z rodziny

19:00- + Alicja Rudy                                                 – rodzina

Wtorek, 2 stycznia

19:00O Boże bł. i zdrowie dla Dawida z okazji urodzin    

Środa, 3 stycznia

19:00-+ Teresa Radzińska                                   – chrześniak                        

Czwartek, 4 stycznia

19:00- O powołania kapłańskie i zakonne

19:00- Dziękczynna i o Boże bł. w dniu urodzin dla Wiesławy

Piątek, 5 stycznia – I Piątek Miesiąca

9:00- Za dusze w czyśćcu cierpiące                                  

19:00- ++ Teofila i Jagoda Tłustochowicz              – córka

Sobota, 6 stycznia – I Sobota Miesiąca

8:30- Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i grzechy świata

18:00- + Regina Żuk (9 rocz)                        – córka z rodziną

18:00- O Boże błogosławieństwo dla Adeli           – Jadwiga

8: 30– + Genowefa Miazga (3 rocz)         – syn z rodziną

10:30– Radio Maryja, TV Trwam i za Ojczyznę

12:30-++ Leszek, Alicja, Roman i Mieczysław Szymoniak i zmarli z rodziny Zapała, Rębosz i Kasperski

19:00– + Eugeniusz Sztupecki (9 rocz)

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

24 grudnia

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rz 16,25-27; Łk 1,26-38

Ref:Na wieki będę sławił łaski Pana.


Ostatnia niedziela Adwentu – poprzez bogactwo powiązań tekstów Starego i Nowego Testamentu – pozwala nam już dzisiaj zobaczyć pewne światła na drogach ludzkich poszukiwań Boga. Prawda, którą Bóg powierzył człowiekowi, objawiając mu samego Siebie i swoje życie, jest wpisana w historię. „Ta z kolei – jak podkreślił Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio – jest drogą, którą ma on przejść w całości, aby dzięki nieustannemu działaniu Ducha Świętego ukazała się w pełni treść objawionej prawdy. Historia jest zatem dziedziną, w której możemy dostrzec działanie Boga dla dobra ludzkości. On przemawia do nas przez to, co nam najlepiej znane i łatwo dostrzegalne, ponieważ stanowi rzeczywistość naszego codziennego życia, bez której nie umielibyśmy się porozumieć. Wcielenie Syna Bożego pozwala nam zobaczyć rzeczywistość ostatecznej syntezy, tego, co Boże i ludzkie… Nie należy jednak zapominać, że Objawienie pozostaje pełne tajemnic i nasze poznanie jest nadal tylko cząstkowe… Tylko wiara pomaga nam ją poprawnie rozeznawać” (por. nr 12-13). Pan Bóg zwykł się nie śpieszyć… Przychodził i przychodzi zawsze w swoim czasie, w wybranym miejscu i objawiając swój plan zbawienia konkretnym osobom. Dlatego już od początku, kiedy „grzechem Adama ludzie są uwikłani”, jak zaznaczy jedna z pieśni adwentowych, zadana jest człowiekowi postawa „posłuszeństwa w wierze”. Kto przyjmuje taką postawę, nie musi obawiać się niespodziewanego przyjścia Boga i Jego niezrozumiałych do końca planów. Ten, kto prawdziwie „czuwa”, wie, że: Bóg, wiara i rozum są sobie „zadane” i nie mogą być sobie przeciwstawiane. „Na Boga i Jego plany nie wolno nam patrzeć jedynie w kluczu historii, tak jak się patrzy na dziecko, na jego młodość, a później przemijanie, bo dojdzie się. W Boga trzeba tak wierzyć, jakby się Go dopiero wczoraj odkryło i poznało” Dziś, w przeddzień Bożego Narodzenia, potrzebne jest „nowe zwiastowanie”, nowe tchnienie Ducha Świętego, który wzbudza wiarę w sercu Józefa i oczekuje na „posłuszeństwo wiary” poprzez przyjęcie Maryi do siebie, uznanie Jej za małżonkę, a z kolei – Jej Dziecka za prawowitego potomka Dawida. Ks. Bp Wacław Depo

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

25 grudnia

Pasterka: Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14

Msza w dzień: Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18

 Alleluja!!! Wielki to i radosny dzień: albowiem Słowo stało się Ciałem i narodziło się z Maryi Dziewicy. „Dziecię się nam narodziło i Syn nam jest darowany.” Mimo iż świat ówczesny miał zbyt dużo innych problemów, by zauważyć przyjście jakiegoś biednego dziecka, to jednak kilka osób dotarło, by ujrzeć Zapowiadanego.  Klękając przed żłóbkiem, rozpoczęli 2000-letnią adorację, trwającą do dziś. Tej nocy rodzi się prawdziwa miłość i przychodzi do nas, by przyciągnąć swą pokorą i ubóstwem. To wydarzenie jednoczy ludzi dobrej woli na całym świecie. Nawet Ci, którzy w codzienności swojej nie identyfikują się ze wspólnotą chrześcijańską, świętują ten jeden wielki dzień, a właściwie noc. Znamiennym jest to, że sam Bóg obrał tę porę, by spotkać się z nami i udzielić pokoju. To dla nas wielki dar, który trzeba powitać.

                  SWIĘTEGO SZCZEPANA

26 grudnia

Dz 6, 8-10;7,54-60;  Mt 10,17-22

Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego /natchnienia/ przemawiał. Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego! A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał.

1 J 1,1-4; J 20,2-8

Urodzony prawdopodobnie w Betsaidzie, jako syn Zebedeusza i Salome, młodszy brat św. Jakuba Starszego. Powołany został przez Jezusa na ucznia wraz ze św. Piotrem i św. Andrzejem w czasie wspólnego połowu ryb. Uważany jest za najmłodszego z apostołów i umiłowanego ucznia Chrystusa. Tradycja chrześci­jańska, zarówno w kościołach wschodnich jak i zachodnich, przypisuje mu autorstwo Ewangelii Jana, Objawienia św. Jana (Apokalipsy) i trzech listów.

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY

31 grudnia

Rdz 15, 1-6.21,1-3;Hbr 11, 8. 11-12. 17-19; Łk 2,22-40

W każdym z dzisiejszych czytań, i w Ewangelii jest mowa o rodzinie, rodzicach dzieciach, czyli o nas, o tych, którzy byli, są lub będą rodziną, bez wyjątku, w każdej formie. Bo jakby na życie nie spojrzeć, każdy z nas pozostaje dzieckiem, prawie każdy z nas jest lub będzie rodzicem, zależnie od sytuacji rodzonym, przysposobionym, duchowym, ale zawsze spoczywa na nas odpowiedzialność rodzicielska. Ta dzisiejsza niedziela poucza nas o prawach Ojca i Matki, o prawach dzieci, informuje nas, jak okazywać wdzięczność, a zarazem miłosierdzie rodzicom, a przede wszystkim – między wierszami – pokazuje nam, jak okazywać wdzięczność Ojcu, przez którego wszystko zostało postanowione. Jest też cenna informacja: to dzięki miłości, szacunkowi i miłosierdziu zyskujemy odpuszczenie grzechów, bowiem „Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.” (Syr 3,12-14)Również Święty Paweł, pisząc do Kolosan, przesyła i do nas ważną informację:  „Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!”( Kol 3,12-14). Musimy sobie zdawać sprawę z tego, iż miłość to doskonałość, a całe dobro czynione przez nas dla naszych bliskich, żony, męża i dzieci, to dobro czynione w imię Jezusa. Wreszcie Święty Łukasz w Ewangelii poucza nas, jak mamy dbać o wiarę naszych dzieci, naszych wnuków czy dzieci chrzestnych, jak prowadzić je drogą wiary i Chrystusa. Uczy nas, jak oczekiwać dobra i miłości i jak dziękować Bogu za spełnione życie, pokazując nam Symeona, który takimi słowami dziękuje Panu: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Piotr Blachowski

1 stycznia, 2024

Lb 6, 22-27;  Ga 4,4-7; Łk 2,16-21

Kościół obchodzi dziś uroczystość Maryi, jako Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. W ten sposób z pomocą Świętej Bożej Rodzicielki rozpoczynamy również kolejny rok naszego życia. „Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty”. Maryja otrzymała posłannictwo wydania na świat Jezusa, Zbawiciela wszystkich ludzi. Dzięki Niej Syn Boży stał się człowiekiem, naszym bratem. My zaś staliśmy się dziećmi Bożymi. To właśnie Ona jako Matka mogła najlepiej zaświadczyć, że Jej Syn poczęty za sprawą Ducha Świętego jest w swej istocie Synem Bożym. Dzięki temu […] wszyscy chrześcijanie mogą się od Niej uczyć, jak należy przyjmować słowo Boże: otwartym sercem, z wiarą i posłuszeństwem”. W 431 roku w Efezie Sobór przyznał Maryi chwalebny tytuł „Bożej Rodzicielki”, ponieważ „Święta Dziewica zrodziła według ciała Słowo Boże, które stało się ciałem”. Maryja urodziła Boga, ale sama nie była Bogiem. Stała się natomiast „świątynią Boga”. Już od najdawniejszych czasów Błogosławiona Dziewica czczona jest pod zaszczytnym imieniem Bożej Rodzicielki” (KK 66). To przez Maryję Bóg wszedł w czas, by go uświęcić. I to przez Nią obdarza nas swoim błogosławieństwem, czyli pochylając się nad nami w swojej Opatrzności, pragnie naszego dobra. Rozpromienione oblicze Boga, który pochyla się nad swoimi dziećmi, oznacza szczególną opiekę, obronę przed zagrożeniami, i obdarowanie potrzebnymi dobrami, tak duchowymi, jak i cielesnymi. W szczególny sposób otwieramy się na dobro, jakim jest pokój. Na całym świecie początek roku kalendarzowego jest okazją do modlitwy o pokój. Dziękujmy dziś Maryi także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży, a jako Matka Kościoła, oręduje za nami u Boga. „Zawierzajmy Jej siebie, aby kierowała naszymi krokami w tym nowym czasie, który Pan nam daje, i aby pomagała nam być prawdziwymi przyjaciółmi Jej Syna, a tym samym również odważnymi budowniczymi Jego królestwa w świecie, królestwa światła i prawdy. Obyśmy w nowym roku, który rozpoczynamy pod znakiem Maryi Dziewicy, wyraźniej odczuwali Jej matczyną obecność i dzięki Jej opiece, podtrzymywani na duchu, mogli na nowo kontemplować oblicze Jej Syna Jezusa i bardziej zdecydowanie iść drogami dobra” ks. Leszek Smoliński

OBJAWIENIE PAŃSKIE

7 Stycznia, 2024r.

Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2, 1-12

Dziś Kościół obchodzi epifanię, czyli objawienie się Jezusa światu. W osobach Mędrców są reprezentowane ludy całego świata, wszystkich języków i krajów, które wezwane przez Pana wyruszają w drogę, by adorować Nowo Narodzonego w Betlejem. Mędrców wiedzie gwiazda, która zachęca ich do wyruszenia i oświetla im drogę wiodącą do tego szczególnego celu. Kapłani i uczeni w Piśmie znają dobrze Biblię. Stąd wiedzą, gdzie przepowiednie wskazywały miejsce narodzenia króla izraelskiego. Nie potrafią jednak powiedzieć Herodowi niczego ponad zwykłą prorocką informację. Mamy więc do czynienia ze swoistym paradoksem. Z jednej strony widzimy więc tajemniczą gwiazdę, która jest przewodniczką spotkania trzech pogan ze Zbawcą. Z drugiej zaś mamy Biblię, odczytywaną i nauczaną przez starotestamentalnych kapłanów i uczonych w Piśmie w taki sposób, iż nie można podać Herodowi niczego poza niewyraźną informacją. Mędrcy dotarli do Betlejem, gdyż pozwolili się posłusznie prowadzić gwieździe. To ważne, by nauczyć się obserwować w naszej codzienności znaki, przez które Bóg do nas mówi, wzywa nas i nami kieruje. Mędrcy przynieśli w darze Jezusowi królewskie dary: złoto, kadzidło i mirrę. Złoto symbolizowało to, co piękne, chwalebne, wartościowe. Oznaczało godność Jezusa jako króla. Kadzidło było używane w świątyniach podczas składania ofiar jako symbol modlitwy. Oznaczało, że Jezus jest Bogiem. Mirra to balsam, którym namaszczano zmarłych, a dodany do wina wzmacniał je. Taki napój podawano skazańcom. To zapowiedź męki Pana i Jego pogrzebu. Jezus otrzymał więc złoto jako król, kadzidło jako Bóg i mirrę jako człowiek. ks. Leszek Smoliński

8 STYCZNIA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

W tym dniu „oficjalnie” kończy się okres Bożego narodzenia. Ale w Polskiej tradycji przedłużamy ten czas, tym bardziej, że 21 stycznia będziemy gościć zacnych kapłanów z Toronto i z Polski. Niech ponownie zabrzmią kolędy i niech czas świętowania się przedłuży!««

POSŁUGA LEKTORÓW SŁOWA BOŻEGO

23/24 grudnia

17:00 M. Edgar, M. Jarzęcki

8:30- R. Kohnke, A. Wojciechowski

10:30- Z. Topor, S. Zacharia, D. Topor

17:00-

Pasterka 21:00 – K. Apanowicz, S. Salome, J. Krysiak  

Pasterka 24:00 – M. Łabinowicz, M. Iskra, Z. Pieczara

25 grudnia – poniedziałek – Boże Narodzenie

8:30 – R. Kohnke, M. Iskra

10:30- M. Edgar, S. Jordana

12:30- L. Shelley, O. Zyro

26 grudnia, wtorek – Święto św. Szczepana

9:00 – D. Topor, S. Zacharia, Z. Topor

12:00 -M. Kaczan, M. Iskra, E. Kaczan

19:00- W. Grabowski, A. Wojciechowski

LEKTORZY – 30 grudnia, sobota

17:00- M. Kasprzak, M. Jarzęcki, K. Apanowicz

18:30- M. Gajewski, M. Iskra

              POŚWIĘCENIE KREDY I KADZIDŁA     

7 stycznia, w niedzielę, w uroczystość „Trzech Króli” (przeniesione z 6.I.) błogosławimy kadzidło i kredę. Niech wonny dym kadzidła wypełni nasze domy, a drzwi niech ozdobi wyznanie naszej wiary.

Co oznacza C+M+B 2024 ?

Wbrew temu, co sądzą niektórzy, nie chodzi wcale o imiona Trzech Króli (Kacper, Melchior i Baltazar). Taka „ludowa interpretacja” pochodzi z XVIII wieku. Tymczasem chodzi o upraszanie Bożego błogo­sławieństwa dla domu/mieszkania na Nowy Rok. : 

C † M † B 2024 czyli: „Niech Chrystus błogo­sławi to mieszkanie w 2024 roku ! „

Ministranci przy drzwiach wyjściowych będą rozprowadzać kredę i kadzidło.

Dziękujemy za ofiary złożone przy tej okazji, które przeznaczone będą na potrzeby ministrantów. Jednocześnie informujemy, że „akcja” z siankiem na wigilijne stoły przyniosła kwotę $305.00 . To wszystko wspiera fundusz ministrancki. Bóg zapłać!

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA

Zgodnie z polską tradycją, w pierw­szych tygodniach Nowego Roku 2024, będzie możliwość za­pro­szenia Księdza na wizytę kolę­dową. Karty – zgłoszenia na kolędę, wyłożone są obok biuletynów.

Akcja zbierania ofiar na działal­ność charytatywną i administrację diecezji Calgary na rok 2023 rozpoczęła się w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $24,042.00. Dotychczas zostało zebrane $ 16,508.00

MINISTRANCI

W pierwszy czwartek miesiąca, 4 stycznia, zapraszamy ministrantów i rodziny na wspólne celebrowanie Eucharystii oraz do modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.

5 stycznia, zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpoczyna się po porannej Mszy św. o godz. 9:00. Prosimy wpisywać się do zeszytu wyłożo­nego przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele. W tym dniu z posługą sakramentalną odwiedzamy chorych i starszych parafian – zgłoszenia w Biurze Parafialnym.

6 stycznia, zapraszamy na Mszę św. o godz. 8:30am, a po niej na całodzienną adorację Najświęt­szego Sakramentu. Podczas tej adoracji odmó­wione zostaną 4 części różańca: o 9:00, o 12 w południe, o 15:00 i o 17:15. Serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę.

SAKRAMENT CHRZTU ŚW. W poniedziałek Bożego Narodzenia, przez sakrament chrztu świętego zostanie włączony do wspólnoty Kościoła: OLIVER SABRAŃSKI. Gratulujemy Rodzicom, Rodzinie i Chrzestnym, a Olivera polecamy Bożej Opiece.

RUCHOMĄ SZOPKĘ (jak poprzednimi laty) animował p. Stanisław Sobczak z pomocą syna Krzysztofa. Dziękujemy! Jest to atrakcja dla naszych dzieci…..

PODZIĘKOWANIE za po­moc przy dekoracji kościoła…

Podziękowanie Paniom i Pa­nom za pomoc w prowadze­niu kawiarenki w miesiącu grudniu, a nad całością „czuwała” Lucyna Wysocki. Dodatkowo udało się wykonać szereg prac renowacyjnych w kuchni i w szatni. Zwłaszcza duże podziękowania składamy panom: Janowi Rajchel, Józefowi Hryszko i Piotrowi Urban za ich pracę!

Pięknym pomysłem było „małe przyjęcie” dla naszych Seniorów i starszych, chorych parafian, w piątek 22grudnia. Tutaj znów inicjatywą i pracą wykazały się: Lucyna Wysocki, Marysia Kuczaj; Janina Stąpor i Alina Wardzała. Wszystkim serdeczne „Bóg zapłać”! 30.XII. Spotkanie Rodziny św. Tereski

NIESTETY NIE MA JUŻ WOLNYCH BILETÓW…

7 STYCZNIA – JASEŁKA 2024

O godzinie 14:00 „Jasełka” w naszym kościele w wykonaniu dzieci. Serdecznie zapraszamy- Siostry Dominikanki

14 STYCZNIA – DZIEŃ DZIADKA I BABCI

Zespół „Polanie” serdecznie zaprasza na Dzień Babci i Dziadka do sali parafialnej 14 stycznia o godz. 14:00Uroczysty obiad, atrakcje dla Seniorów i zabawa dla całej rodziny. Bilety: $ 32 dostępne pod numerem 403 287 6001 tickets@polanie.ca oraz w sali parafialnej 

21 STYCZNIA – wizyta Gości z Polski, na zakończenie okresu bożonarodzeniowego – wspólne kolędowanie.

DRODZY PARAFIANIE Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam dużo Bożego Pokoju, który przemienia serca, który oświeca umysły, przynosi ład i porządek w życiu rodzin, społeczeństw i narodów. Taki pokój spływa jako wynik czystego serca i właściwego „ustawienia” hierarchii wartości. „Gdy Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu, wtedy wszystko będzie na właściwym miejscu” – powiedział ktoś mądry… Radujemy się, że w naszym kościele, że w naszej wspólnocie ma swój początek ten proces… Duszpasterze: Ks. Adam i Ks. Paweł, oraz Ks. Stefan i Ks. Andrzej Szczepaniak.

Raduj się świecie, przyszedł Pan Bóg sprawiedliwy pełen łask. Objawił miłość swą. Dał światu Syna swego, świętego jedynego. Niech każde serce Mu zrobi miejsce. Niech śpiewa wszelki twór. Niechaj  niebo i ziemia chwalą Go. Wspaniałych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia , życzą Siostry Dominikanki

Czcigodni Księża, Drogie Siostry Dominikanki, Drodzy Parafianie oraz Mili Goście. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, aby ten szczególny czas przyniósł Wam wiele radości. Niech nowo narodzony Jezus obdarza Was potrzebnymi łaskami w Nowym 2024 roku. Rycerze Kolumba.

Kochani Przyjaciele Rodziny Radia Maryja! Jak obyczaj każe stary wspólnych ojców naszej wiary, Pragnę złożyć Wam życzenia w dniu Bożego Narodzenia. Niech ta gwiazdka Betlejemska, która świeci Wam o zmroku Zaprowadzi Was do szczęścia w tym Nowym Roku 2024.  Obfitych Łask Bożych od Nowonarodzonego!!! Radosnego świętowania!

W ten magiczny czas Bożego Narodzenia, wspominając wigilijny wieczór w dalekiej Ojczyźnie życzę Państwu, aby przy świątecznym stole nie zabrakło wzajemnego ciepła i miłości oraz myśli o bliskich naszym sercom, gdziekolwiek oni są… Niech w Nowym  Roku w naszych domach zagości dobre zdrowie, spokój    i pomyślność oraz zrealizują się nie tylko nasze plany,ale nawet marzenia. Wszystkiego najlepszego! Konsul Honorowy RP w Calgary Zygmunt Potocki z Rodziną

Drogie Koleżanki i Koledzy Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przyjmijcie najlepsze życzenia świąteczne od Zarządu naszego koła. Miłość, zdrowie i radość niech towarzyszą Wam i waszym bliskim. Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Wam spokój, wytchnienie i szczęście. Niechaj każdą chwilę Bożego Narodzenia przepełnią Łaski Boże i wzajemny szacunek. Życzymy Wam wiary, co góry przenosi i nadziei, które nigdy nie gasną, a Nowy Rok niech obdaruje Was zdrowiem i pomyślnością. Niech zapanuje Pokój na świecie, a zgoda i miłość wzajemna zapanuje w naszych sercach. Najpiękniejszego Sezonu Świątecznego Życzymy Prezes wraz z całym Zarządem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie Koło # 18 w Calgary.

Niech Święta Bożego Narodzenia przyniosą radość, Pokój i wzajemną życzliwość. Niech stanie się źródłem wzmacniania ducha i miłości.  Zespół Biblioteki Parafialnej

Niech te święta będą dla Was radosną uroczystością. Zapowiedzią szczególnie głębokiego, miłosierdzia Bożego. Niech Bóg, którego macie w sercu, prowadzi Was przez cienie i blaski.
Spokojnych świąt w ciepłym, rodzinnym gronie życzy ZESPÓŁ MAZOVIA

Piękna jest radość w Święta, ciepłe są myśli o bliskich, niech pokój, miłość i szczęście otoczą dzisiaj nas wszystkich. Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzą POLANIE 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy moc gorących życzeń! Niech te święta będą dla Was radosną uroczystością i mijają w serdecznej atmosferze.  Niech światło Nowonarodzonego Jezusa Chrystusa rozświetli Waszą codzienność i napełni ją miłością, życzliwością i prawdziwym pokojem.  Niech Małe Dziecię błogosławi Wam oraz Waszym rodzinom i najbliższym; a Jego moc napełni Wasze serca wiarą, nadzieją i światłem Ducha Świętego. Szczęśliwego Nowego Roku!   Dzieci i rodzice z zespołu „KRAKUSY”

Podczas Świąt Biblioteka będziezamknięta 23/24 i 30/31 grudnia. Zapraszamy ponownie 7 stycznia.Następne spotkanie Klubu Książki – 21.I. w Bibliotece o godz. 14:00. Temat: Twórczość M. Wańkowicza.Dziękujemy Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów Koło Nr 18 za pomoc finansową dla poparcia     działalności Biblioteki. Dziękujemy też Księdzu Adamowi za zrobienie dodatkowych półek na książki.


CHÓR PARAFIALNY „VOX POPULI”- Będzie nam śpiewał piękne świąteczne kolędy na Mszy św. o godzinie 12:30 w Boże Narodzenie.Po Nowym Roku zapraszamy nowych członków do śpiewania na Chwałę Bożą w każdy czwartek.

Przyjmijmy Maryję, tak jak uczyniła to św. Elżbieta. Pozwólmy, aby nasze domy napełniły się radością i pokojem. To jest prawdziwy sens Bożego Narodzenia, aby Emmanuel był rzeczywiście Bogiem między nami. Zaprośmy Maryję, Matkę Syna Bożego, do naszych domów. Niech Ta, która jest błogosławiona między niewiastami, napełnia nasze domy tym samym Bożym błogosławieństwem, które stało się w pierwszym rzędzie jej udziałem. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego roku życzą członkowie Chóru Vox Populi